Forum Replies Created

Viewing 10 posts - 1 through 10 (of 610 total)
 • Author
  Posts
 • BLH
  Keymaster

  ნარდობის ხელშეკრულების არსებობა, მხარეთა მიერ შეთანხმებული წერილობითი ფორმის დარღვევის მიუხედავად

  საქმე №ას-254-241-2015

  წარმოდგენილი საკასაციო საჩივრით კასატორი სადავოდ ხდის მასსა და მოსარჩელეს შორის სახელშეკრულებო ურთიერთობისა და მისგან გამომდინარე ვალდებულებით-სამართლებრივი ურთიერთობის არსებობას და საკასაციო საჩივრის ძირითად პოზიციას იმ გარემოებას აფუძნებს, რომ სს „ქ. ლ. კ.-ასა“ და შპს „პ. დ.-ს“ შორის ხელშეკრულება მომსახურების გაწევის შესახებ არ გაფორმებულა.

  კასატორის ზემოთ მითითებულ პოზიციას საკასაციო პალატა არ იზიარებს და მიუთითებს მოცემულ საქმეზე დადგენილ იმ ფაქტობრივ გარემოებაზე, რომ 31.05.2012წ.-ს შპს ,,პ. დ.-მა” სს ,,ქ. ლ. კ.-ის” მარკეტინგის მენეჯერ ზ. შ.-ეს ელექტრონული წერილით აცნობა, რომ 2012 წლის 02 და 03 ივნისს დაგეგმილი აქტივობების განხორციელებისათვის კ.-ას ესაჭიროებოდა ხელმოწერილი კონტრაქტი.

  ამასთან, განუმარტა, რომ თუ კონტრაქტის ხელმოწერა ფიზიკურად ვერ ხერხდებოდა, კ.-ის ოფიციალურ წარმომადგენელს უნდა დაედასტურებინა თანხმობა გადმოგზავნილi შეთავაზებისa და ბიუჯეტის დამტკიცების თაობაზე.

  ელექტრონული წერილით შპს ,,პ. დ.-მა” მოითხოვა კონტრაქტზე ხელმოწერა განხორციელებულიყო არაუგვიანეს 2012 წლის 05 ივნისისა და ამასთან, მოპასუხე კ.-ას უნდა დაედასტურებინა ის ფაქტი, რომ ელექტრონულ მიმოწერას გააჩნდა მოქმედი იურიდიული ძალა.

  უდავო გარემოებაა, რომ 31.05.2012წ.-შპს ,,პ. დ.-ის“ ელექტრონული წერილის პასუხად ზ. შ.-ემ, როგორც სს ,,ქ. ლ. კ.-ის” მარკეტინგის სამსახურის უფროსმა დაადასტურა თანხმობა შპს ,,პ. დ.-ის” მიერ მიწოდებული აქტივობების განხორციელებაზე, მანვე მიაწოდა შპს ,,პ. დ.-ს” კ.-ის ლ. ეტიკეტის ვექტორი, რაც საჭირო იყო საბეჭდი მასალის შეფუთვისათვის.

  დამკვეთის პოზიცია:

  იმ პირობებში, როდესაც დადასტურებულია ზემოთ დასახელებული მომსახურების რეალურად მიღების ფაქტი, კასატორი სადავოდ ხდის აღნიშნული მომსახურების გაწევაზე მხარეთა ორმხრივი შეთანხმების არსებობას და განმარტავს, რომ სს „ქ. ლ. კ.-ას“ მომსახურების მიღებაზე ნება არ გამოუვლენია, ხოლო ზ.შ.-ის მიერ გაგზავნილი ელექტრონული წერილით კი, სადავო გარემოება არ შეიძლება დადასტურებულიყო, რამდენადაც იგი არ იყო სათანადოდ უფლებამოსილი პირი საზოგადოების სახელით გამოსულიყო მესამე პირებთან ურთიერთობაში.

  უზენაესის განმარტება:

  დადგენილი ფაქტობრივი გარემოებებიდან გამომდინარე, საკასაციო პალატა განმარტავს, რომ მართალია კ.-ის წარმომადგენლობაზე უფლებამოსილ პირებს სამეწარმეო ურთიერთობის მიზნებისათვის წარმოადგენენ დირექტორები, თუმცა, მოცემულ საქმეზე დადგენილი კონკრეტული ფაქტობრივი გარემოებების გათვალისწინებით მეწარმეთა შესახებ კანონის ეს ჩანაწერი არ შეიძლება იმგვარად იქნეს განმარტებული, რომ ზიანი მიადგეს ხელშეკრულების მონაწილე მეორე მხარის კანონიერ უფლებებსა და ინტერესს და არაკეთილსიდისიერად წახალისდეს სახელშეკრულებო ურთიერთობის ნამდვილი მონაწილე, საზოგადოების დირექტორის სახელით გარიგების დადების ნების არარსებობაზე მანიპულირებით. საკასაციო პალატის განმარტებით, ზოგადად, ყველა მართლწესრიგი სამართლის სუბიექტთა ქცევის წესს კეთილსინდისიერების პრინციპზე აფუძნებს და ამ პრიციპს ნორმატიულ კონცეფციად განიხილავს.

  BLH
  Keymaster

  დამკვეთი უფლებამოსილია ნებისმიერ დროს, ცალმხრივად მოშალოს ხელშეკრულება

  (სუსგ # ას-697-663-2015, 15.12. 2015)

  სსკ-ის 636-ე მუხლის დანაწესი (იხ. ნორმის დეფინიცია 8.18 ქვეპუნქტში) სახელშეკრულებო სამართალში ე.წ. საგამონაკლისო ნორმაა, რომელიც შემკვეთს ნებისმიერ დროს, უპირობოდ ანიჭებს უფლებას ცალმხრივად მოშალოს ხელშეკრულება (იხ. სუსგ-ები:  # ას-697-663-2015, 15.12.2015წ; # ას- 901-851-2015, 05.02.2016წ; # ას- 981-926-2015, 11.03.2016წ.).

  საკასაციო სასამართლო განმარტავს, რომ „ნარდობის სამართლებრივ  ურთიერთობაში  უპირატესობა  ენიჭება  შემკვეთს,  რომელსაც  უპირობოდ,  სამუშაოს დასრულებამდე,  ნებისმიერ  დროს  შეუძლია  ცალმხრივად  მოშალოს  ხელშეკრულება.

  მენარდის ინტერესების  დასაცავად  და  მხარეთა  შორის  უფლებებისა  და  მოვალეობების  გონივრული  ბალანსის შესანარჩუნებლად,  შემკვეთს  ეკისრება  ვალდებულება,  ხელშეკრულების  მოშლის  შემთხვევაში,  მენარდეს აუნაზღაუროს  შესრულებული  სამუშაო,  ის  რაც  ფაქტობრივად  შესრულდა  და  ხელშეკრულების  მოშლით მიყენებული  ზიანი.

  ყოველ  კონკრეტულ  შემთხვევაში,  მოვალეს  (მენარდეს)  ეკისრება  ტვირთი  ამტკიცოს,  თუ  რა  ზიანი  მიადგა  მას  ხელშეკრულების  მოშლით.  საკასაციო  სასამართლო  განმარტავს,  რომ  სსკ-ის 636-მუხლში  მითითებული  ხელშეკრულების  მოშლით  მიყენებული  ზიანი  არის  ფაქტობრივად შესრულებული  სამუშაო,  რომელიც  უნდა  აუნაზღაუროს  შემკვეთმა  მენარდეს  და,  ასევე,  დანახარჯები,  რომელიც  მოიცავს  მენარდის  მიერ  გაწეულ  ისეთ  ქმედებებს,  რომლებიც  უკავშირდება  კონკრეტული ნარდობის  ხელშეკრულების  მიზნებისათვის  ადამიანური,  თუ  ფინანსური  რესურსების  მოზიდვას,  მაგ.  ისეთი  სპეციფიკური  მასალებისა  და  მოწყობილობების  შეძენას,  რომელიც  მხოლოდ  კონკრეტული ნარდობის  ხელშეკრულებიდან  გამომდინარე  სამუშაოებისთვისაა  აუცილებელი  და  შეუძლებელია  მათი სხვაგან  გამოყენება, მანქანა-დანადგარებისა  და  ტექნიკური  საშუალებების,  შესასრულებელი  სამუშაო იარაღის  დაქირავება, კონკრეტული  სპეციალისტების  მოწვევა,  რაც  ნარდობის  სამუშაოებისათვის  გაწეულ  ფაქტობრივ  და  იმ  დანახარჯებს  მოიცავს,  რომელსაც,  სავარაუდოა,  მიიღებდა  მენარდე,  რადგან  საამისოდ განახორციელა  გარკვეული  ქმედებები“

  in reply to: შრომის სამართალი #39434
  BLH
  Keymaster

  შრომითი ურთიერთობის შენარჩუნების პრინციპი

  სუსგ: №ას-499-499-2018 

  საკასაციო პალატა იზიარებს გასაჩივრებული გადაწყვეტილებით დადგენილ ფაქტობრივ გარემოებას დასაქმებულის მიერ სამსახურებრივი მოვალეობების დარღვევის შესახებ, თუმცა მიაჩნია, რომ კასატორის შემდეგი შედავება, რომელიც შეეხება მის მიერ განხორციელებულ  დარღვევაზე რეგირების მიზნით სშკ-ის 37-ე მუხლის „ზ“ ქვეპუნქტის გამოყენების მართლზომიერებას, გასაზიარებელია.

  საკასაციო პალატის ამგვარი მიდგომის საფუძველია ნორმა-პრინციპი, რომლის შესაბამისადაც, შრომით სამართლებრივი ურთიერთობის შენარჩუნებას აქვს პრიორიტეტი მის რღვევასთან შედარებით.

  შესაბამისად, მართალია, შრომის კოდექსის 37-ე მუხლის „ზ“ ქვეპუნქტის მიხედვით (მოსარჩელის გათავისუფლების დროისათვის მოქმედი რედაქციით), შრომითი ურთიერთობის შეწყვეტის საფუძველი მუშაკის მიერ მისთვის ინდივიდუალური  შრომითი  ხელშეკრულებით  ან   კოლექტიური  ხელშეკრულებით ანდა შრომის შინაგანაწესით დაკისრებული ვალდებულების უხეში დარღვევაცაა, თუმცა, ნიშანდობლივია, დასაქმებულთა შრომის უფლებების დაცვის ხსენებული პრინციპი, რომლის შესაბამისად, დასაქმებულის მიერ ჩადენილი ყოველი დარღვევა შეფასებულ უნდა იქნეს მისი ჩადენის სიხშირის, სიმძიმის და რაც მთავარია, შედეგობრივი თვალსაზრისით.

  შესაბამისად, შრომის სამართალში “Ultima Ratio“ – ს პრინციპი ითხოვს დამსაქმებლის მხრიდან დასაქმებულის სამსახურიდან დათხოვნამდე მისი ქმედების შეფასებას მიზეზ-შედეგობრივი თვალსაზრისით, დარღვევასა (გადაცდომას) და გათავისუფლებას, შორის ზომიერი ბალანსის დაცულობა.

  ნიშანდობლივია, რომ ამავე პრინციპის შესაბამისად, დამსაქმებლის მიერ დარღვევის (გადაცდომის) ჩადენისას გამოყენებულ უნდა იქნეს ისეთი ზომები, რომელიც არსებულ ვითარებას გამოასწორებს, გააუმჯობესებს, დასაქმებულ მუშაკს უკეთესს გახდის, კვალიფიკაციას აუმაღლებს, უფრო წინდახედულად და გულისხმიერად მოქცევას აიძულებს. შესაბამისად, მიზანშეწონილობის კუთხით, გადაცდომის დროს არჩეულ უნდა იქნეს პროპორციული დასჯის მექანიზმი, რაც, შედეგობრივად, გარდა იმისა, რომ დამრღვევს დასჯის, მას და სხვა დასაქმებულებს უფრო ეფექტური შრომის მოტივაციას შეუქმნის.

  ამდენად, იმისათვის, რომ დასაქმებულის სამსახურიდან გათავისუფლება დამსაქმებლის მხრიდან ადეკვატურ, საჭირო და პროპორციულ ღონისძიებად იქნეს მიჩნეული, აუცილებელია, სახეზე იყოს ისეთი მძიმე დარღვევა, რომელიც სხვა უფრო მსუბუქი სანქციის გამოყენებას არამიზანშეწონილს ხდის.

  დასახელებული პრინციპი განმარტებულია საკასაციო პალატის გადაწყვეტილებებში. ერთ-ერთ გადაწყვეტილებაში (იხ., სუსგ №ას-1276-1216-2014, 18 მარტი, 2015 წელი) საკასაციო პალატა ერთმნიშვნელოვნად უსვამს ხაზს ზომიერი ბალანსის დაცულობის აუცილებლობას დისციპლინური ღონისძიების გამოყენებასა და მუშაკის მიერ განხორციელებულ დარღვევას შორის.

  მოხმობილ გადაწყვეტილებაში საკასაციო პალატამ უმართებულოდ მიიჩნია დასაქმებულის მიმართ სახდელის სახით პირდაპირ უმკაცრესი ზომა – „დათხოვნა“ ყოფილიყო გამოყენებული. მით უფრო, რომ დამსაქმებელი ორგანიზაციის შინაგანაწესი ითვალისწინებდა სხვა სახის დისციპლინური ღონისძიებების გამოყენების შესაძლებლობასაც როგორიცაა, „შენიშვნა“/„სიტყვიერი გაფრთხილება“; „წერილობითი გაფრთხილება“; „საყვედურის გამოცხადება“; „სასტიკი საყვედურის გამოცხადება“; „თანამდებობიდან დაქვეითება“ და სხვ.

  in reply to: შრომის სამართალი #39002
  BLH
  Keymaster

  პირგასამტეხლოს გადახდა შრომით ურთიერთობაში

  სშკ-ის 31-ე მუხლის თანახმად, შრომის ანაზღაურების ფორმა და ოდენობა განისაზღვრება შრომითი ხელშეკრულებით, ასეთი შეთანხმების არ არსებობისას, გამოიყენება ამ მუხლში არსებული რეგულაციები.

  დამსაქმებელი ვალდებულია ნებისმიერი ანაზღაურების თუ ანგარიშსწორების დაყოვნების ყოველი დღისათვის გადაუხადოს დასაქმებულს დაყოვნებული თანხის 0.07 პროცენტი.

  ხოლო თავისთავად პირგასამტეხლოს მოთხოვნის ფაქტობრივ საფუძველს მხარეთა შორის არსებული ფულადი ვალდებულება წარმოადგენს  ანუ გადახდის ვალდებულების არსებობა სახეზეა საბოლოო ანგარიშსწორების გადაუხდელობის დროს – ხელფასის, გამოუყენებელი შვებულების სახით, რაც შრომითი ხელშეკრულების მოქმედების  პერიოდში  გასაცემ  თანხას წარმაოდგენს.

  ნებისმიერ ანაზღაურებაში თუ ანგარიშსწორებაში, რომლის დაყოვნებასაც კანონი უკავშირებს დაყოვნებული დღისათვის გადახდის ვალდებულებას, არ შეიძლება მოვიაზროთ განაცდური, ვინაიდან განაცდური წარმოადგენს არა სახელშეკრულებო შეთანხმებას, არამედ დასაქმებულისათვის დამდგარი ზიანის ანაზღაურების სახეს (იხ. სუსგ 30/09/2013, ას-285-271-2013).

  in reply to: შრომის სამართალი #38996
  BLH
  Keymaster

  ზეპირად დადებული შრომის ხელშეკრულების ვადის მტკიცების ტვირთი

  სუსგ.ას-662-633-2016

  საკასაციო პალატა უარყოფს კასატორის ზემოხსენებულ არგუმენტებს და განმარტავს, რომ სამოქალაქო საპროცესო კანონმდებლობა აგებულია შეჯიბრებითების საფუძველზე, რომლის ფარგლებშიც მხარეებს ეკისრებათ არა მხოლოდ მოთხოვნის დამფუძნებელი ნორმის შემადგენელი ფაქტების მითითება, არამედ, ამ გარემოებათა სარწმუნო მტკიცებულებებით დადასტურება (სსსკ-ის მე-4, 83-ე და 103-ე მუხლები).

  განსახილველი დავის უმთავრეს საკითხს წარმოადგენს შრომითი ხელშეკრულების მოქმედების ვადის განსაზღვრა, რისი მტკიცების ტვირთიც სასამართლომ სავსებით სწორად დააკისრა მოსარჩელე მხარეს, კერძოდ, დასაქმებულის უპირობო ვალდებულებას წარმოადგენდა უტყუარი მტკიცებულებებით დაედასტურებინა ის გარემოება, რომ ზეპირად დადებული შრომითი ხელშეკრულება იყო უვადო, მით უფრო იმ პირობეში, როდესაც მოპასუხე საქმის მომზადების ეტაპზევე შეედავა სარჩელის საფუძვლად მითითებულ უვადო შრომითი ხელშეკრულების გაფორმების ფაქტს (სსსკ-ის 102-ე მუხლი).

  პალატა დამატებით განმარტავს, რომ მართლმსაჯულების განხორციელებისას სასამართლოს ვალდებულებაა შეჯიბრებითობის ფარგლებში ყოველმხრივ, სრულად და ობიექტურად შეაფასოს, როგორც მხარეთა პოზიციები (შედავება) დამფუძნებელი ნორმის შემადგენელი ელემენტების (ფაქტების) სადავოობის თაობაზე, ისე მათ მიერ წარდგენილ მტკიცებულებათა დამაჯერებლობის, იურიდიული სანდოობის გათვალისწინებით დაადგინოს სადავო გარემოებათა ნადვილობა (სსსკ-ის 105-ე მუხლი).

  in reply to: შრომის სამართალი #38992
  BLH
  Keymaster

  სამუშაოდან გათავისუფლების ბრძანების ბათილობის შედეგები

  საკასაციო სასამართლო ყურადღებას ამახვილებს უზენაესი სასამართლოს მიერ სშკ-ის 38-ე მუხლის მე-8 ნაწილის გამოყენების საკითხზე (შდრ., სუსგ №ას-1083-1020-2015, 15 აპრილი, 2016 წელი).

  დასაქმებულის სამუშაოდან გათავისუფლების ბრძანების უკანონოდ (ბათილად) ცნობის შემთხვევაში, დასახელებულ ნორმაში მითითებულია დამსაქმებლის ვალდებულება, რომელიც რამდენიმე შესაძლებლობას მოიცავს, თუმცა, კანონმდებლის მიერ დადგენილი წესი არ შეიძლება იმგვარად განიმარტოს, რომ სასამართლოს, დისკრეციული უფლებამოსილებით, შეუძლია მოხმობილი ნორმის დანაწესის საკუთარი შეხედულებისამებრ გამოყენება.

  სშკ დამსაქმებელს ავალდებულებს „პირვანდელ სამუშაო ადგილზე აღადგინოს პირი, რომელსაც შეუწყდა შრომითი ხელშეკრულება, ან უზრუნველყოს ის ტოლფასი სამუშაოთი, ან გადაუხადოს მას კომპენსაცია სასამართლოს მიერ განსაზღვრული ოდენობით“.

  მითითებული რეგულაციით დამსაქმებლისათვის დადგენილია უკანონოდ გათავისუფლებული დასაქმებულის პირვანდელ სამუშაოზე აღდგენა, ხოლო თუკი აღნიშნული შეუძლებელია, მაშინ მომდევნო რიგითობით დადგენილი ვალდებულებების შესრულება (იხ. სუსგ Nას-951-901-2015, 29.01.2016წ.; ას-931-881-2015., 29.01.2015წ).

  BLH
  Keymaster

  ქივორდების გამოყენება

  ქივორდები (Keywords) არის ფრაზები, რომლებსაც თქვენი პოტენციური ვიზიტორები ეძებენ საძიებო სისტემაში.

  გუგლის ალგორითმს, რომ გადავავლოთ თვალი, ქივორდებს არსებითი მნიშვნელობა გააჩნიათ SEO-სთვის.

  მნიშვნელოვანია მათი გამოყენება გონივრულად, რადგან მათი ზედმეტად გამოყენება ავნებს საიტს, ხოლო ნაკლები გამოყენება აკლებს. ბუნებრივობა – ეს არის გამოსავალი.

  მიუთითეთ ქივორდები, ტექსტის სათაურში, ჰედერებში, თაგებში და ა.შ.

  BLH
  Keymaster

  ფოტოების ოპტიმიზაცია

  საიტის შიდა ოპტიმიზაციის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ელემენტია ფოტოების ოპტიმიზაცია.

  ფოტოები და სურათები არსებით ფუნქციას ასრულებენ ნებისმიერი საიტისთვის.

  საიტის სწრაფი და ეფექტური ფუნქციონირებისთვის მნიშვნელოვანია ფოტო-სურათების ოპტიმიზაცია.

  ამ კუთხით მნიშვნელოვანია ორი ელემენტის გამოყოფა: ფაილის ფორმატი და ზომა.

  დიდი ზომის ფოტოები ანელებენ საიტის სიჩქარეს, რაც, როგორც ზემოთ განვიხილეთ დიდ ზიანს აყენებს საიტის პოზიციებს გუგლში.

  in reply to: ნასყიდობა/ჩუქება/გაცვლა #38763
  BLH
  Keymaster

  ნასყიდობის საგნის ნაკლი, როდესაც მყიდველი მეწარმეა

  უზენაესმა სასამართლომ განმარტა, რომ სსკ-ის 495-ე მუხლი „შემძენ მეწარმეს კანონის ძალით წარმოუშობდა ჩვეულებრივ მყიდველთან შედარებით მეტ წინდახედულებას და ნასყიდობის საგნის მახასიათებლების შემოწმებას.

  ამ ვალდებულებისაგან არ ათავისუფლებს მეწარმეს სახელშეკრულებო შეთანხმება იმის თაობაზე, რომ გამყიდველს ეკისრებოდა უნაკლო ნივთის მიწოდების ვალდებულება“ (იხ. სუსგ # ას-560-519-2017, 16.06.2017წ.).

  BLH
  Keymaster

  საიტის სიჩქარის გაზრდა

  საიტის სიჩქარის გაზრდა რამდენიმე მიზეზით არის მნიშვნელოვანი:

  ნელი საიტი არ მოსწონს გუგლს

  ძალიან ნელი საიტი არის სიგნალი გუგლისთვის, რაც ნეგატიურად აისახება საიტის პოზიციებზე საძიებო სისტემაში.

  ნელი საიტი არ მოსწონთ ვიზიტორებს

  ვიზიტორებს განსაკუთრებით არ მოსწონთ ნელი საიტები, ისინი მალევე ტოვებენ მათ, რაც თავის მხრივ კიდევ ერთი სიგნალია გუგლისთვის, თქვენი საიტის პოზიციების ჩამოსაქვეითებლად.

  მოცემულ სურათზე ნათლად ჩანს ნელი საიტის გავლენა მომხმარებლის ქცევაზე:

  რამდენია ნელი?

  კვლევების მიხედვით მომხმარებელთა 40% დატოვებს საიტს, თუ გვერდის ჩატვირთვას სჭირდება 3 წამზე მეტი.

  უფრო მეტიც, ამ მომხმარებელთა 80% აღარ დაბრუნდება თქვენ საიტზე.

  ამდენად, საიტის სიჩქარე სერიოზულ გავლენას ახდენს SEO-ზე და ზოგადად თქვენ ბიზნეს საქმიანობაზე, ამიტომაც საიტის შიდა ოპტიმიზაციის დროს, პირველი ნაბიჯი უნდა იყოს მიმართული საიტის სიჩქარის ოპტიმიზაციისკენ.

  შეამოწმეთ თქვენი საიტის სიჩქარე მოცემულ ბმულებზე:

  https://developers.google.com/speed/pagespeed/insights/

  https://gtmetrix.com/

  შეაფასეთ რა მდგომარეობაშია იგი და მიიღეთ შესაბამისი ზომები დღესვე!

  დაკავშირებული სტატია: საიტის სიჩქარის მნიშვნელობა გუგლისთვის.

   

Viewing 10 posts - 1 through 10 (of 610 total)