Viewing 10 posts - 21 through 30 (of 33 total)
 • Author
  Posts
 • #29063

  იჯარის ნივთის გამოთხოვა

   

  (N-ას-927-1164-04)

   

  „საკასაციო პალატას მიაჩნია, რომ სააპელაციო პალატამ მოსარჩელის მოთხოვნის დასაკმაყოფილებლად სწორად გამოიყენა სკ-ის 170-ე და 172-ე მუხლები. სკ-ის 170-ე მუხლის პირველი ნაწილის თანახმად, მესაკუთრეს შეუძლია კანონისმიერი ან სხვაგვარი, კერძოდ სახელშეკრულებო შებოჭვის ფარგლებში თავისუფლად ფლობდეს და სარგებლობდეს ქონებით (ნივთით), არ დაუშვას სხვა პირთა მიერ ამ ქონებით სარგებლობა, განკარგოს იგი, თუკი ამით არ ილახება მეზობლების ან სხვა მესამე პირთა უფლებები, ანდა, თუ ეს მოქმედება არ წარმოადგენს უფლების ბოროტად გამოყენებას.

   

  ამავე კოდექსის 172-ე მუხლით მესაკუთრეს შეუძლია მფლობელს მოსთხოვოს ნივთის უკან დაბრუნება, გარდა იმ შემთხვევებისა, როდესაც მფლობელს ჰქონდა ამ ნივთის ფლობის უფლება. დადგენილია, რომ იჯარის ხელშეკრულების ვადის გასვლის გამო კასატორს აღარ გააჩნია საიჯარო ფართის ფლობის სამართლებრივი საფუძველი.“

  #29055
  BLH
  Keymaster

  საიჯარო დავებთან დაკავშირებული მტკიცების ტვირთი

   

  (სუსგ. № ას-587-555-2011 ) 

   

  საკასაციო პალატა მიუთითებს სამოქალაქო კოდექსის 581- მუხლზე, რომლის პირველი ნაწილის მიხედვით, იჯარის ხელშეკრულებით მეიჯარე მოვალეა გადასცეს მოიჯარეს განსაზღვრული ქონება დროებით სარგებლობაში და საიჯარო დროის განმავლობაში უზრუნველყოს ნაყოფის მიღების შესაძლებლობა, თუ იგი მიღებულია მეურნეობის სწორი გაძღოლის შედეგად შემოსავლის სახით. მოიჯარე მოვალეა გადაუხადოს მეიჯარეს დათქმული საიჯარო ქირა. ამავე მუხლის მე-2 ნაწილის მიხედვით, იჯარის ხელშეკრულების მიმართ გამოიყენება ქირავნობის ხელშეკრულების წესები, თუ 581-606- მუხლებით სხვა რამ არ არის განსაზღვრული. სამოქალაქო კოდექსის 564- მუხლის შესაბამისად, ნივთის ქირავნობის ხელშეკრულების შეწყვეტისას დამქირავებელი მოვალეა დაუბრუნოს გამქირავებელს ნივთი იმ მდგომარეობაში, რომელშიც მისგან მიიღო, ნორმალური ცვეთის გათვალისწინებით, ან იმ მდგომარეობაში, რაც ხელშეკრულებით იყო განსაზღვრული. მითითებული ნორმების ანალიზიდან შეიძლება დავასკვნათ, რომ იჯარის ხელშეკრულების თანახმად, მეიჯარეა ვალდებული ამტკიცოს მოიჯარისთვის ქონების გადაცემა, ხოლო ხელშეკრულების შეწყვეტის შემთხვევაში, მიუხედავად იმისა ვადამდე მოიშალა ხელშეკრულება თუ ვადის გასვლით შეწყდა, ქონების დაბრუნების მტკიცების ტვირთი ეკისრება მოიჯარეს.

   

  #29099
  BLH
  Keymaster

  დამქირავებელი & მოსარგებლის გამიჯვნა

   

  (სუსგ. N-3/678-01)

   

  ფაქტობრივი გარემოებები: სახლი პირადი საკუთრების უფლებით ირიცხებოდა ზე. აღნიშნულ სახლის ნაწილში მდგმურის უფლებით შესახლდა . მეუღლესთან ერთად. რამდენიმე წლის შემდეგ ფაქტობრივად შეისყიდა აღნიშნული ბინის ნაწილი. მხარეებს შორის ვერ გაფორმდა ბინის ნაწილის ნასყიდობის ხელშეკრულება, რადგან ნაგებობა დაკანონებული არ იყო. სახლს გაუკეთა რეკონსტრუქცია.

   

  შემდგომში მემკვიდრემ ანდერძისმიერი მემკვიდრეობით მიიღო აღნიშნული ბინა და მანვე სარჩელი შეიტანა სასამართლოში ოჯახის ბინიდან გამოსახლებისა და ქირის დაკისრების შესახებ.

   

  უზენაესი სასამართლოს დიდი პალატის განმარტება:

   

  სამოქალაქო კოდექსის მე-2 მუხლის მეორე ნაწილის მიხედვით, ერთი და იგივე დონის სამართლის ნორმათა კოლიზიის დროს გამოიყენება სპეციალური და უფრო ახალი კანონი. მოცემულ შემთხვევაში «საცხოვრებელი სადგომით სარგებლობისას წარმოშობილი ურთიერთობების შესახებ” 1998 წლის 25 ივნისის საქართველოს კანონი სამოქალაქო კოდექსთან მიმართებაში სპეციალური და ახალი კანონია. ამ კანონის მე-2 მუხლის მეორე პუნქტის მიხედვით, თუ მხარეებს შორის არსებობს გარიგება საცხოვრებელი სადგომით სარგებლობის უფლების დათმობის შესახებ, რაც დასტურდება ისეთი გარემოებებით, როგორიცაა სადავო საცხოვრებელ სადგომში რეგისტრაცია, კომუნალური გადასახადებისა და მესაკუთრისათვის გარკვეული ოდენობის საფასურის გადახდა და სხვა (გარდა ქირავნობის ხელშეკრულებისა), მაშინ ასეთი გარიგება წესრიგდება ამ კანონით, თუ მხარეთა შეთანხმებით სხვა რამ არ არის გათვალისწინებული.

   

  ამრიგად, აღნიშნული ნორმა იმპერატიულად განსაზღვრავს, რომ საცხოვრებელი სადგომის დათმობის ურთიერთობა მხარეთა შორის ქირავნობის სახელშეკრულებო ვალდებულებითი ურთიერთობა არ არის.

   

  დიდი პალატა თვლის, რომ საცხოვრებელი სადგომის მესაკუთრესა და მოსარგებლეს შორის წამოჭრილი სამოქალაქო დავა სასამართლომ უნდა გადაწყვეტოს საქართველოს სამოქალაქო კოდექსის შესაბამისად, რომელიც ითვალისწინებს მფლობელისა და მესაკუთრის უფლება-მოვალეობებს. მოსარგებლეთა მიერ მათ სარგებლობაში (მფლობელობაში) არსებულ საცხოვრებელ სადგომებზე განხორციელებულ მიშენება-დაშენებასთან, ასევე, მათი სახსრებით შესრულებულ სარემონტო სამუშაოებთან დაკავშირებით წამოჭრილი სამოქალაქო დავები სასამართლომ უნდა გადაწყვიტოს «საცხოვრებელი სადგომით სარგებლობისას წარმოშობილი ურთიერთობების შესახებ” საქართველოს კანონის მე-6, მე-7 მუხლების, სამოქალაქო კოდექსის შესაბამისი ნორმების და მიწის შესახებ კანონმდებლობის დაცვით, სამუშაოების წარმოების დროისათვის მოქმედი იმ ნორმატიული აქტების გათვალისწინებით, რომლებიც არეგულირებდა მშენებლობისა და მიშენება-დაშენების საკითხებს. ამასთან, გადაწყვეტილება მიღებულ უნდა იქნეს ყოველი კონკრეტული საქმის თავისებურებების გათვალისწინებით.

  #29100

  ქვექირავნობა

   

  ქვექირავნობის დროს დამქირავებელი გადასცემს ქირავნობის საგანს მესამე პირს, შესაბამისად იგი წარმოადგენს, ერთდროულად, როგორც გამქირავებელს, ისე დამქირავებელს. ქვექირავნობის ხელშეკრულება დამოკიდებულია მთლიანად ძირითადი ქირავნობის ხელშეკრულებაზე და იზიარებს მის ბედს. მაგ: თუ შეწყდება ქირავნობის ხელშეკრულება, შეწყდება ქვექირავნობაც.

   

  დამქირავებლის ბატონობის ფარგლები ქირავნობის საგანზე, შემოიფარგლება ფლობისა და სარგებლობის უფლებით, მას არ გააჩნია ამ საგნის განკარგვის უფლებამოსილება, მათ შორის მას არ შეუძლია მესამე პირს გადასცეს ქირავნობის საგანი სარგებლობაში. მესამე პირებად არ მიიჩნევიან დამქირავებლის ოჯახის წევრები, რომლებიც დროებით სარგებლობენ/ფლობენ დაქირავებულ ნივთს.

   

  ამდენად, დამქირავებელს ქვექირავნობისას, ყოველთვის ჭირდება გამქირავებლის თანხმობა, ხოლო ამ უკანასკნელს შეუძლია ყოველთვის განაცხადოს უარი.

   

  გამონაკლისი შემთხვევაა როცა,ქირავნობის საგანია, საცხოვრებელი სადგომი, გამქირავებელს არ შეუძლია უარი თქვას საცხოვრებელი სადგომის ქვექირავნობაზე, თუ დამქირავებელს აქვს საპატიო მიზეზი, რის გამოც სურს ქვექირავნობა.

   

  გამქირავებელი არ არის ვალდებული დათანხმდეს საცხოვრებელი სადგომის ქვექირავნობაზე, როცა ქვემოქირავნე წარმოადგენს არასასრულველ პიროვნებას, ან საცხოვრებელი სადგომი ზედმეტად გადაიტვირთა, ან სხვა მიზეზების გამო გამქირავებლისათვის მიუღებელია ქირავნობა.

   

  ქირავნობის ხელშეკრულების შეწყვეტის შემდეგ, გამქირავებელს უფლება აქვს ქვექირავნობიდან გამოითხოვოს ნივთი, მიუხედავად იმისა, თუ რა ვადით არის იგი დადებული, ხოლო ქვემოქირავნე ვალდებულია დააბრუნოს ნივთი.

   

  #29102
  BLH
  Keymaster

  ქვეიჯარა

   

  მოიჯარე ვალდებულია მისთვის გადაცემული ქონება გამოიყენოს ხელშეკრულებით გათვალისწინებული პირობებისა და ამ ქონების დანიშნულებისამებრ. გამოყენების ერთ-ერთი სახეა ქვეიჯარა, რომელიც მხოლოდ მეიჯარის თანხმობით შეიძლება დაიდოს. წინაამღვდეგ შემთხვევაში იჯარით აღებული ქონების ქვეიჯარით გადაცემა დაუშვლებელია.

   

  გამონაკლისია მიწის ნაკვეთის მოიჯარის უფლებები შეფასებით აღებულ ინვენტართან მიმართებაში,სადაც მოიჯარე თითქმის უთანაბრდება მესაკუთრის უფლებებს, რაც გამოიხატება, მოიჯარის უფლებაში განკარგოს შეფასებით აღებული ინვენტარის ცალკეული ნაწილები, ხელშეკრულების დამთავრებისას კი იგი მეიჯარეს უბრუნებს იგივე ღირებულების ინვენტარს. ანუ მიწის ნაკვეთის მოიჯარის მიერ შეფასებით აღებული ინვენტარის ქვეიჯარით გაცემაზე მეიჯარის თანხმობა აუცილებელი არ არის.

   

  მეიჯარის თანხმობა არ არის აუცილებელი, თუ მოიჯარე ახდენს იჯარით აღებული არა მთელი ქონების, არამედ მისი ცალკეული ნაწილების გაქირავებას. მაგ: ავტომანქანა,რომელიც ინვენტარში შემავალ ქონებათა რიცხვს მიეკუთვნება მიაქირავოს ვინმეს. მოიჯარე ვალდებულია აღნიშნულის შესახებ აცნობის მეიჯარეს.მეიჯარეს უფლება აქვს უარი განაცხადოს, თუ ამ გაქირავებით მას მნიშველოვანი ზიანი მიადგება.

   

  ქვეიჯარის ხელშეკრულება, განსაზღვრავს მოიჯარისა და ქვემოიჯარის შორის წარმოშობილ უფლება-მოვალეობებს. მოიჯარე იკავებს მეიჯარის ადგილს, ქვემოიჯარის მიმართ. თუ საიჯარო ქონების მხოლოდ ცალკეული ნაწილის გაქირავება, მაშინ იდებ ქირავნობის ხელშეკრულება, რომლის მხარეები არიან გამქირავებელი და დამქირავებელი, სადაც მოიჯარე იჯავებს გამქირავებლის ადგილს.

   

  ქვეიჯარის/ქირავნობის ვადა არ უნდა აღემატებოდეს ძირითადი იჯარის ხელშეკრულების ვადას. ხოლო გადაცემული ქონება უნდა იქნეს გამოყენებული დანიშნულების შესაბამისად.

   

  თუ ქვემოიჯარე/დამქირავებელი დაარღვევს ხელშეკრულების პირობებს და არ გამოიყენებენ ქონებას დანიშნულებისამებრ, აგრეთვე აზიანებენ/საფრთხეს უქმნიან მის ღირებულებას, მეიჯარის წინაშე პასუხს აგებს მოიჯარე, თუმცა მეიჯარეს თვითონ აქვს ამგვარი მოქმედებების აკრძალვის უფლება. ზოგადად ქვეიჯარისა, ქვემოქირავნეს შესრულებაზე ქვემოიჯარე(დამქირავებელი) პასუხისმგებელნი არიან ქვემოიჯარის(გამქირავებლის) წინაშე.

   

  იჯარის ხელშეკრულება ყოველთვის არ იწვევს ქვეიჯარის შეწყვეტას. მაგ: თუ იჯარის ხელშეკრულება ვადამდე შეწყდა მოიჯარის ბრალით (არ იხდის იჯარის ქირას, აზიანებს საიჯარო ქონებას), მაშინ ქვემოჯარეს უფლება აქვს მოითხოვოს, რომ შეწყვეტილი იჯარის ხელშეკრულების პირობებით მეიჯარესთან გააგრძელოს საიჯარო ურთიერთობა ქვეიჯარის ხელშეკრულების ვადის გასვლამდე.

  #29103
  BLH
  Keymaster

  გრძელვადიანი ქირავნობა/იჯარის მოშლის შედეგები

   

  სააპელაციო სასამართლოს გადაწყვეტილება (N-2ბ/2867-13)

   

  გრძელვადიანი ხელშეკრულების შეწყვეტა ორმხრივ რესტიტუციას, კერძოდ, უკვე შესრულებულის უკან გამოთხოვას არ ითვალისწინებს, ვინაიდან მხარეებმა ხელშეკრულების შეწყვეტამდე, მისი მოქმედების ფარგლებში ორმხრივი სარგებელი მიიღეს. გრძელვადიანი სახელშეკრულებო ურთიერთობის შეწყვეტის დროს გაწეული შესრულება, მოცემულ შემთხვევაში, გადახდილი თანხა უკან დაბრუნებას შეიძლება დაექვემდებაროს, თუ გადახდა წინასწარ განხორციელდა და იმ პერიოდსაც მოიცავს, რომელიც ხელშეკრულების შეწყვეტის საფუძვლით, ხელშეკრულების მოქმედების ვადაში აღარ შედის. თუმცა, ამგვარი სამართლებრივი წესრიგის დასამყარებლად, ანუ ხელშეკრულების შეწყვეტის საფუძვლით ხელშეკრულების მოქმედების მთელი პერიოდისათვის წინასწარ გადახდილი თანხის უკან დასაბრუნებლად, აუცილებელია, რომ ადგილი ჰქონდეს ხელშეკრულების მართლზომიერ, კანონის შესაბამის შეწყვეტას.

   

  გრძელვადიანი ხელშეკრულების შეწყვეტა მართლზომიერად იქნება მიჩნეული, თუ ხელშეკრულების ვადამდე შეწყვეტა განპირობებულია პატივსადები საფუძვლით.

   

  საფუძველი პატივსადებია, თუ სახეზეა დაუძლეველი ძალა ან სხვა რაიმე ორმხრივი და არა ცალმხრივი ინტერესი, რაც სახელშეკრულებო ურთიერთობის გაგრძელებას შეუძლებელს ხდის. თუ ხელშეკრულების შეწყვეტა მხოლოდ ცალმხრივი ინტერესით არის განპირობებული, ასეთ შემთხვევაში მხარეს სახელშეკრულებო ურთიერთობის გაგრძელება უნდა მოეთხოვოს, ხოლო იმ შემთხვევაში, თუ მხარე მაინც წყვეტს სახელშეკრულებო ურთიერთობას, აღნიშნული შეწყვეტით მეორე მხარეს ზიანი არ უნდა მიადგეს, რაც იმას ნიშნავს, რომ ხელშეკრულების მოქმედების მთელი პერიოდისათვის წინასწარ განხორციელებული შესრულება უკან არ უნდა დაბრუნდეს, ხოლო იმ შემთხვევაში, თუ შესრულება წინასწარ განხორციელებული არ არის, ასეთ შემთხვევაში მხარეს არამართლზომიერად სახელშეკრულებო ურთიერთობის შეწყვეტის საფუძვლით დაკარგული შემოსავლის სახით ზიანის ანაზღაურების მოთხოვნის უფლება აქვს, რაც სხვა არაფერია, თუ არა ზიანი, რომელიც, თავისი არსით, არამართლზომიერად შეწყვეტილი ხელშეკრულების მოქმედების პერიოდისათვის მისაღები შესრულებაა.

   

  გრძელვადიან ურთიერთობაში მხოლოდ ერთი მხარის ინტერესით ვალდებულებითსამართლებრივი ურთიერთობის შეწყვეტის პირობებში წინასწარ გადახდილი შესრულება უკან დაბრუნებას ექვემდებარება მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ მხარე მეორე მხარის მიერ ვალდებულების შეწყვეტით ზიანს არ განიცდის, მაგალითად, როდესაც, დამქირავებელი გამქირავებელს სხვა მისთვის მისაღებ დამქირავებელს შესთავაზებს, რომელიც ქირავნობის ურთიერთობას იგივე პირობებით, კერძოდ, იგივე ვადით, ანაზღაურებით და ა. შ. გააგრძელებს.

   

  სახელშეკრულებო სამართალურთიერთობა ნების ავტონომიის პრინციპს ეფუძნება, ამდენად, კონტრაქტორი მხარის დასაბუთებული ინტერესის და კანონისმიერი ბოჭვის გათვალისწინებით, ხელშეკრულების მხარეებს სახელშეკრულებო ურთიერთობებშიც აქვთ ცალმხრივად მოქმედების შესაძლებლობა.

   

  პალატა განმარტავს, რომ სახელშეკრულებო თავისუფლების გამოვლინებაა არა მხოლოდ ხელშეკრულების დადება, ხელშეკრულების შინაარსის განსაზღვრა, კონტრაგენტის არჩევა და ა.შ. არამედ, ცალმხრივად, ხელშეკრულებიდან გასვლა, ხელშეკრულებაზე უარის თქმა, ხელშეკრულების შეწყვეტა. მითუმეტეს სახელშეკრულებო თავისუფლებასთან გვაქვს საქმე, როდესაც კონტრაგენტი ხელშეკრულების შეწყვეტის უფლებას იყენებს იმ პირობებში, როდესაც მეორე მხარე ვალდებულებას ჯეროვნად ასრულებს, ანუ როდესაც ხელშეკრულების შეწყვეტას ადგილი არ აქვს მეორე მხარის მხრიდან ვალდებულების დარღვევის საფუძვლით. ასეთ ვითარებაში კეთილსინდისიერ კონტრაგენტს ხელშეკრულების შეწყვეტის ინიციატორი მხარის მიმართ წარმოეშობა ხელშეკრულების შეწყვეტით მიყენებული ზიანის ანაზღაურების მოთხოვნის უფლება. ერთადერთი გარემოება, რაც აღნიშნულ უფლებას შეცილებად კატეგორიად აქცევს, შეცვლილი გარემოებებია, ანუ როდესაც ხელშეკრულების შეწყვეტას საფუძვლად უდევს ე.წ. გარიგების საფუძვლის დარღვევა ანუ ხელშეკრულების დადების შემდეგ ფაქტობრივი გარემოებების შეცვლა.

   

  ამდენად, ცალმხრივი ინტერესის გამო გრძელვადიანი ხელშეკრულების შეწყვეტა წინასწარ გადახდილი თანხის უკან დაბრუნებას არ იწვევს, ვინაიდან უკვე შესრულებული ითვლება  ზიანად, რომელიც მხარეს არამართლზომიერად ხელშეკრულების შეწყვეტით მიადგა.

  #29104
  BLH
  Keymaster

  იმავე გადაწყვეტილებაში სააპელაციო პალატამ გააკეთა საინტერესო განმარტება გრძელვადიანი იჯარის მოშლასთან დაკავშირებით:

   

  „გრძელვადიანი ქირავნობის ხელშეკრულების ცალმხრივად შეწყვეტაზე იმ შემთხვევაში, თუ დაქირავებული ფართი სამეწარმეო საქმიანობის განხორციელებას ემსახურება. ასეთ შემთხვევაში, ნიშანდობლივია, რომ სამეწარმეო საქმიანობის არამომგებიანობა და ბიზნესის წარუმატებლობა არ შეიძლება გახდეს ხელშეკრულების ცალმხრივად შეწყვეტის მართლზომიერი საფუძველი, ვინაიდან სამეწარმეო მიზნებისათვის ფართის დაქირავება იმთავითვე შეიცავს დამქირავებლის მხრიდან რისკის ელემენტებს, შესაბამისად, თუ არა სახელშეკრულებო დათქმა მასზედ, რომ ხელშეკრულების მოქმედების გაგრძელება დამოკიდებული იქნება ეკონომიკური საქმიანობის წარმატებაზე, ბიზნესის წარუმატებლობა გრძელვადიანი ქირავნობის ურთიერთობის შეწყვეტის მართლზომიერ საფუძვლად ვერ იქცევა, რაც იმას ნიშნავს, რომ ხელშეკრულების შეწყვეტამდე შესრულება დაბრუნებას არ ექვემდებარება, ანუ პირვანდელი მდგომარეობა არ აღდგება ვალდებულებით – სამართლებრივი ურთიერთობის გრძელვადიანი ხასიათის გამო, ხოლო წინასწარ გადახდილი შესრულება ჩაითვლება იმ ზიანში, რომელიც გამქირავებელს დამქირავებლის მიერ ხელშეკრულების არამართლზომიერად შეწყვეტით მიადგა.“

  #29106

  დამქირავებლის უფლებების გადასვლა მის ოჯახის წევრებზე

  ზოგადად, ქირავნობის უფლება არ გადადის მემკვიდრეობით, ანუ დამქირავებლის გარდაცვალების შემთხვევაში იგი წყდება.

  თუმცა სკ-ის 571-ე მუხლი შეიცავს საგამონაკლისო პირობას, რომელიც მოქმედებს მხოლოდ საცხოვრებელი სადგომის ქირავნობის შემთხვევაში, კერძოდ დამქირავებლის გარდაცვალებისას მასთან ერთად, საერთო მეურნებობით მცხოვრებ ოჯახის წევრებს რჩებათ საცხოვრებელ სადგომზე ქირავნობიდან გამომდინარე უფლება. ანუ, ხელშეკრულების მოქმედება არ წყდება და პირვანდელი დამქირავებლის ადგილს იკავებენ ოჯახის წევრები.

  მაგ: თუ დაქირავებულ ბინაში ცხოვრობს ცოლ-ქმარი და ბინის დამქირავებელია ქმარი, რომელიც გარდაიცვლება, დამქირავებლის ადგილს დაიკავებს მისი ცოლი.

  დამქირავებლის ოჯახის წევრობის ცნობისათვის საჭიროა ორი პირობა:

  ა) დამქირავებელთან ერთად ცხოვრება.

  ბ) მასთან ერთად ერთიანი საოჯახო მეურნეობი წარმართვა.

  აღსანიშნავია, რომ არ არის შეზღუდული იმ პირთა წერე, რომლებიც შეიძლება ჩაითვალონ დამქირავებლის ოჯახის წევრებად.

  გარდაცვლილი პირის მაგივრად დამქირავებლის ადგილს იკავებენ მისი ოჯახის წევრები ავტომატურად, გარდაცვალების ფაქტის შემდგომ, მნიშვნელობა არ აქვს ისინი წარმოადგენენ თუ არა გარდაცვლილის მემკვიდრეებს. ამისთვის არ არის საჭირო მათი მხრიდან ნების გამოვლენა, თუმცა თუ მათ სურთ მოშალონ ქირავნობა, მათ გააჩნიათ ამის უფლება, ქირავნობის მოშლისათვის გათვალისწინებული სამ თვიანი ვადის დაცვით.

  #29108
  BLH
  Keymaster

  ქირავნობის საგნის გასხვისება მესაკუთრის მიერ

   

  გამქირავებლის მიერ გაქირავებული ნივთის გასხვისებისას, ახალი მესაკუთრე იკავებს ქირავნობის ურთიერთობაში გამქირავებლის ადგილს და მასზე გადადის ქირავნობით გათვალისწინებული უფლება-მოვალეობები. მისი უფლებები კი ნივთის მიმართ დატვირთულია დამქირავებლის უფლებებით, ანუ იგი არ არის უფლებამოსილი მოსთხოვოს დამქირავებელს ნივთის დაბრუნება, თუ არ არსებობს კანონით განსაზღვრული წინაპირობები.

  #29109
  BLH
  Keymaster

  დავა მეუღლეებს შორის განქორწინებისას

   

  როცა საცხოვრებელი დაქირავებული აქვთ მეუღლეებს, ორივეს გააჩნია მასზე სარგებლობის უფლება. განქორიწნების შემთხვევაში, მეუღლეები თავად თანხმდებიან, რომელმა უნდა იცხოვოროს დაქირავებულ ბინაში, შეუთანხმებლობისას დავას წყვეტს სასამართლო. სასამართლომ შეიძლება სცნოს იმ მეუღლის უფლება სადგომზე, რომელიც არ არის დამქირავებელი. ამ შემთხვევაში იგი ხდება ქირავნობის მონაწილე.

   

Viewing 10 posts - 21 through 30 (of 33 total)
 • You must be logged in to reply to this topic.