#3363

სესხის სარგებელი

სამოქალაქო კოდექსის 625-ე მუხლის მიხედვით სესხის ხელშეკრულება შეიძლება იყოს, როგორც უსასყიდლო, ისე სასყიდლიანი. მოდი განვიხილოთ ჯერ უსასყიდლო სესხის ხელშეკრულების საკითხები და შემდეგ უკვე სასყიდლიანი სესხის ხელშეკრულებასთან დაკავშირებული საკითხები.

უსასყიდლო სესხის ხელშეკრულება

უსასყიდლო სესხის ხელშეკრულება, სასყიდლიანისგან განსხვავებით არ ითვალისწინებს მსესხებლის მხრიდან გარკვეული სარგებლის (პროცენტის) გადახდის ვალდებულებას. სესხის უსასყიდლობა არანაირ გავლენას არ ახდენს ზიანის ანაზღაურების მოთხოვნასთან დაკავშირებით.

მაგ: „ა“-მ ისესხა „ბ“-სგან 1000 ლარი უპროცენტოდ სამი თვის ვადით. ამ შემთხვევაში „ბ“ -ს აქვს „ა“-სგან 1000 ლარის მოთხოვნის უფლება, მაგრამ თუ „ა“  სამი თვის შემდეგ არ დააბრუნებს სესხს, მაშინ „ბ“-ს სესხის დაბრუნების გარდა, ასევე ექნება ზიანის ანაზღაურების მოთხოვნის უფლება. (ზიანის ანაზღაურების საკითხებს შემდგომ განვიხილავთ).

პროცენტი შეიძლება განისაზღვროს გვაროვნული ნივთების გასესხების დროსაც, მაგ: როცა სესხის საგანია 1000 ტონა კარტოფილი, მაშინ შესაძლებელია სარგებელი (პროცენტი) განისაზღვროს კარტოფილის საბაზრო ფასის მიხედვით ან სხვა მექანიზმებით.