მთავარი გვერდი forums იურიდიული ფორუმი საგადასახადო სამართალი ერთობლივი შემოსავლები და გამოქვითვები

Viewing 10 posts - 11 through 20 (of 30 total)
 • Author
  Posts
 • #29222

  ცვეთის გამოქვითვა ძირითად საშუალებათა მიხედვით

   

  ძირითადი საშუალება არის მატერიალური აქტივი, რომელსაც პირი იყენებს საქონლის წარმოების, საქონლის მიწოდების/მომსახურების გაწევის, იჯარით (მათ შორის, ლიზინგით) გადაცემის ან/და ადმინისტრაციული მიზნებისათვის და რომლის სასარგებლო გამოყენების ვადა ერთ წელზე მეტია.

   

  მაგ: ავტომობილები, უძრავი ქონება, დანადგარები და ა.შ.

   

  ეკონომიკური საქმიანობისათვის გამოყენებულ ძირითად საშუალებათა საამორტიზაციო ანარიცხები გამოიქვითება საგადასახადო კოდექსის 111-ე მუხლში განსაზღვრული პირობების შესაბამისად.

   

  ეკონომიკური საქმიანობისათვის გამოყენებულ ძირითად საშუალებათა საამორტიზაციო ანარიცხების გამოქვითვის უფლება არა აქვს არამეწარმე ფიზიკურ პირს.

  #29224

  აქტივები, რომლებსაც ამორტიზაცია არ ერიცხება:

   

  1. მიწა,

   

  2. ხელოვნების ნიმუშები,

   

  3. სამუზეუმო ექსპონატები,

   

  4. ისტორიული მნიშვნელობის მქონე ობიექტები (გარდა შენობა-ნაგებობებისა)

   

  5. სხვა არაამორტიზებად აქტივები.

   

  ამასთანავე, ამორტიზაცია არ ერიცხება 1000 ლარამდე ღირებულების ძირითად საშუალებას და ბიოლოგიურ აქტივს.

   

  1000 ლარამდე ღირებულების ძირითადი საშუალება მთლიანად გამოიქვითება ერთობლივი შემოსავლიდან იმ საანგარიშო წელს, როდესაც იგი ექსპლუატაციაში გადაეცა. 1000 ლარამდე ძირითად საშუალებებთან მიმართებაში გაითვალისწინება არა მათი ჯამური, არამედ ერთეულის ღირებულება. ხოლო ბიოლოგიურ აქტივზე გაწეული ხარჯი გამოიქვითება იმ საანგარიშო წელს, როდესაც იგი ფაქტობრივად იქნა გაწეული.

   

  მაგ: კომპანიამ იყიდა ორი კომპიუტერი, თითოეულის ღირებულება იყო 900 ლარი. მოცემული კომპიუტერების ღირებულების გამოქვითვა მოხდება მთლიანად, იმ საანგარიშო წელს, როდესაც მოხდება მათი ექსპლუატაციის დაწყება, იმის მიუხედავად, რომ ორივეს ჯამური ფასი 1800 ლარია.

   

  თუ მოხდებოდა 1100 ლარიანი კომპიუტერის ყიდვა, მისი გამოქვითვა ვერ მოხდებოდა იმავე წელს მთლიანად.

   

  არაამორტიზებად აქტივებს ამორტიზაცია არ ერიცხება და მისი შეძენის ან შექმნის ხარჯები საგადასახადო მიზნებისათვის მათი გამოყენების პერიოდში ერთობლივი შემოსავლიდან არ გამოიქვითება.

   

  არაამორტიზებადი აქტივების მიწოდების (გასხვისების) შემთხვევაში მოგება და  ზარალი (ნამეტი შემოსავალი) განისაზღვრება საგადასახადო კოდექსის 147-ე მუხლით დადგენილი წესით.

   

  მაგ: “X” კომპანიამ  2015 წლის 10 მარტს იყიდა მიწა კახეთში 60.000 ლარად. აღნიშნული ღირებულება არ გამოიქვითება ერთობლივი შემოსავლებიდან 2015 წელს.

   

  2016 წელს კომპანიამ გაყიდა აღნიშნული მიწა 75.000 ლარად. ნამეტი-15.000 ლარი აისახება ერთობლივ შემოსავალში.

   

  თუ 2016 წელს კომპანია გაყიდდა მიწას არა 75.000 ლარად, არამედ 55.000 ლარად, მაშინ 5.000 ლარის ასახვა მოხდებოდა ხარჯებში და ისინი გამოიქვითებოდა ერთობლივი შემოსავლიდან.

   

  არაამორტიზირებადი აქტივების საექსპლოატაციო ხარჯები გამოიქვითება ზოგადი წესის მიხედვით. მაგ: მიწის გაფხვიერების ხარჯები, ტრაქტორის ექსპლოატაციის ხარჯები და ა.შ.

  #29226

  აქტივის ცვეთის დაწყება

   

  აქტივის ცვეთა იწყება , როდესაც შესაძლებელია მისი გამოყენება , ე . ი . როდესაც აქტივი არის იმ ადგილას ან ისეთ სამუშაო მდგომარეობაში , რაც აუცილებელია აქტივის გამოსაყენებლად დასახული ამოცანების , მიზნების შესასრულებლად .

   

  მაგ: კომპანიამ იყიდა მანქანები 2015 წელს, თუმცა მათი გამოყენება დაიწყო 2016 წელს. ცვეთაც სწორედ ამ პერიოდიდან იწყება და შესაბამისად გამოქვითვაც უნდა მოხდეს 2016 წელს და არა 2015-ში.

  #29230
  BLH
  Keymaster

  ამორტიზაციის ნორმები

   

  ჯგუფის ნომერი ძირითადი საშუალებები ამორტიზაციის ნორმა %
  1 მსუბუქი ავტომობილები; ავტოსატრაქტორო ტექნიკა გზებზე გამოსაყენებლად; ავეჯი ოფისისათვის; საავტომობილო ტრანსპორტის მოძრავი შემადგენლობა; სატვირთო ავტომობილები, ავტობუსები, სპეციალური ავტომობილები და ავტომისაბმელები; მანქანები და მოწყობილობა მრეწველობის ყველა დარგისათვის, სამსხმელო წარმოებისათვის; სამჭედლო-საწნეხი მოწყობილობა; სამშენებლო მოწყობილობა; სასოფლო სამეურნეო მანქანები და მოწყობილობა. 20 %
  2 სპეციალური ინსტრუმენტები, ინვენტარი და მოწყობილობა; კომპიუტერები, მონაცემთა დამუშავების პერიფერიული მოწყობილობები და აღჭურვილობა; ელექტრონული მოწყობილობა. 20%
  3 სარკინიგზო, საზღვაო და სამდინარო სატრანსპორტო საშუალებები; ძალოვანი მანქანები და მოწყობილობა; თბოტექნიკური მოწყობილობა, ტურბინული მოწყობილობა, ელექტროძრავები და დიზელგენერატორები, ელექტროგადაცემისა და კავშირგაბმულობის მოწყობილობები; მილსადენები. 8%
  4 შენობები, ნაგებობები. 5 %
  5 ამორტიზებადი აქტივები, რომლებიც შეტანილი არ არის სხვა ჯგუფებში. 15 %
  #29234
  BLH
  Keymaster

  ცვეთის დარიცხვა

   

  ძირითადი საშუალებები, რომლებიც ამორტიზაციას ექვემდებარება, ჯგუფდება  ზემოთ მითითებულ ცხრილში განსაზღვრული ამორტიზაციის ნორმების მიხედვით.

   

  ამდენად, ცვეთა ძირითად საშუალებას ინდივიდუალურად არ ერიცხება. ძირითადი საშუალებები ჯგუფდება და ცვეთა ერიცხება მათ ჯამურ ღირებულებას.

   

  ეს ნიშნავს, რომ საგადასახადო აღრიცხვისთვის ცალკეულ ძირითად საშუალებას აღარ აქვს ინდივიდუალური ღირებულება, არამედ ჯგუფის ყველა ძირითად საშუალებას, მათი სახეობისა თუ სიძველის მიუხედავად, ერთი და იგივე საშუალო ჯგუფური ღირებულება აქვს.

   

  თითოეული ჯგუფის საამორტიზაციო ანარიცხების ოდენობა გამოიანგარიშება საგადასახადო წლის ბოლოს ჯგუფის ღირებულებითი ბალანსიდან, ცხრილში ამორტიზაციის ნორმების შესაბამისად.

   

  მაგ: ტრანსპორტი, სამშენებლო მოწყობილობები, ავეჯი ოფისისთვის და ა.შ. გაერთიანდებიან პირველ ჯგუფში. ცვეთა დაერიცხებათ არა ინდივიდუალურად აღნიშნული ძირითად საშუალებებს, არამედ მათი საერთო ღირებულებითი ბალანსიდან.

   

  თუ კომპანია „x”-მა 2012 წელს შეიძინა ავტომობილი, ღირებულებით- 10.000 ლარი და ავეჯი ღირებულებით 6.000 ლარი. აღნიშნული აქტივები გაერთიანდება და მათ საერთო ღირებულებას 16.000 ლარიდან მოხდება 20%-ის 3.200 ლარის ხარჯებში გატარება, როგორც ცვეთისა.

   

  ხოლო შემდეგ 2013 წელს, აღნიშნული ჯგუფის ღირებულებითი ბალანსი იქნება 16.000-3.200 = 12.800 ლარი  და სწორედ ამ თანხიდან მოხდება ცვეთის გამოანგარიშება.

   

  ზემოთ აღნიშნული საერთო წესიდან გამონაკლისია შენობა-ნაგებობების შემთხვევაში, მათ ამორტიზაცია დაერიცხება თითოეულ ნაგებობაზე ცალ- ცალკე. შესაბამისად, თითოეული ნაგებობა ცალკე ჯგუფად განიხილება.

   

  #29236
  BLH
  Keymaster

  ჯგუფის ღირებულებით ბალანსის გამოთვლა

   

  საგადასახადო წლის ბოლოსთვის ჯგუფის ღირებულებით ბალანსს შეადგენს შემდეგი წესით განსაზღვრული თანხა – საანგარიშოს წინა საგადასახადო წლის ბოლოსთვის ჯგუფის ღირებულებითი ბალანსი:

   

  1. მცირდება:

   

  ა) საანგარიშოს წინა საგადასახადო წელს დარიცხული ამორტიზაციის თანხით;

   

  მაგ: ავტომობილების ჯგუფის ღირებულებითი ბალანსი 2012 წელს იყო 10.000 ლარი და მას დაერიცხა ამორტიზაცია 20%-ის ოდენობით. 2013 წელს ამავე ჯგუფის ღირებულებითი ბალანსი იქნება 8.000 ლარი. (გამოაკლდება 20 %-2.000 ლარი).

   

  ბ) საგადასახადო კოდექსის 111.8 და 111.9 ნაწილების შესაბამისად წარმოებული გამოქვითვების თანხით;

   

  გ) საანგარიშო საგადასახადო წლის განმავლობაში ჯგუფის ძირითად საშუალებათა რეალიზაციის თანხით, ხოლო ძირითად საშუალებათა უსასყიდლოდ მიწოდებისას – საბაზრო ღირებულებით;

   

  მაგ: ავტომობილების ჯგუფის ღირებულებითი ბალანსი 2013 წელს იყო 10.000 ლარი (ორი ავტომობილის საფასური, თითოეულის 5.000 ლარი). ამავე წელს, კომპანიამ გაყიდა ერთ-ერთი ავტომობილი 7.000 ლარად. ასეთ შემთხვევაში ამ ჯგუფის ღირებულებითი ბალანსი  გახდება 10.000-7.000= 3.000 ლარი.

   

  თუ კომპანია გააჩუქებს ავტომობილს, მაშინ ჯგუფის ღირებულებითი ბალანსი გახდება 10.000-5.000=5.000 ლარი.

   

  1. იზრდება:

   

  ა) საანგარიშო საგადასახადო წლის განმავლობაში ჯგუფისათვის დამატებული, საგადასახადო კოდექსის 148-ე მუხლის თანახმად განსაზღვრული ძირითად საშუალებათა (გარდა ძირითადი საშუალებებისა, რომლებიც ამორტიზაციას არ ექვემდებარება) ღირებულებით;

   

  მაგ: 2013 წელს პირველი ჯგუფის ღირებულებითი ბალანსი იყო 15.000 ლარი. ამავე წელს კომპანიამ შეიძინა ამ ჯგუფს მიკუთვნებული ძირითადი საშუალებები, საერთო ღირებულებით- 20.000 ლარი. ამდენად წლის ბოლოსთვის ჯგუფის ღირებულებითი ბალანსი იქნება 35.000 ლარი და ამ თანხიდან მოხდება ცვეთის დარიცხვა.

   

  ბ) საანგარიშო საგადასახადო წლის განმავლობაში ძირითად საშუალებებზე გაწეული რემონტის ხარჯების ზღვრული დონის ზემოთ არსებული თანხით, საგადასახადო კოდექსის 115-ე მუხლის მე-2 ნაწილის შესაბამისად.

   

  #29237
  BLH
  Keymaster

  ძირითად საშუალებათა ჯგუფში არ შეიტანება და ღირებულებითი ბალანსის განსაზღვისას მხედველობაში არ მიიღება:

   

  ა) არაამორტიზებადი ძირითადი საშუალებები;

   

  ბ) იჯარით აღებული ძირითადი საშუალებები;

   

  გ) ძირითადი საშუალებების გადაფასებით მიღებული სხვაობა (გაზრდა ან შემცირება);

   

  დ) 1000 ლარამდე ღირებულების ძირითადი საშუალებები;

   

  ე) ის აქტივები, რომელთა მიმართ გადასახადის გადამხდელის მიერ გამოიყენება 100 %-იანი ამორტიზაციის დარიცხვა, სკ-ის 112-ე მუხლის შესაბამისად.

   

  ვ) ძირითადი საშუალებები, რომლებიც არ არის ექსპლუატაციაში გადაცემული და სხვა.

   

  #29238
  BLH
  Keymaster

  აქტივების გასხვისების გავლენა ჯგუფის ღირებულებით ბალანსზე

   

  თუ საგადასახადო წლის განმავლობაში ჯგუფის ძირითად საშუალებათა რეალიზაციის თანხა, ხოლო ძირითად საშუალებათა უსასყიდლოდ მიწოდებისას – მათი საბაზრო ღირებულება, აღემატება ჯგუფის ღირებულებით ბალანსს წლის ბოლოსთვის, ნამეტი თანხა ჩაირთვება ერთობლივ შემოსავალში და ჯგუფის ღირებულებითი ბალანსი ნულს გაუტოლდება.

   

  მაგ: 2014 წელს პირველი ჯგუფის ღირებულებითი ბალანსი შეადგენდა 100.000 ლარს. ამავე წელს იქნა გაყიდული ამავე ჯგუფში შემავალი ძირითადი საშუალებების ნახევარი, ღირებულებით – 50.000 ლარი. ასევე უსასყიდლოთ იქნა გადაცემული ძირითადი საშუალებების დარჩენილი ოდენობა, რომელთა საბაზრო ღირებულება შეადგენდა 65.000 ლარს.

   

  მოცემულ სიტუაციაში ჯგუფის ღირებულებით ბალანსს გამოაკლდება, ჯგუფში შემავალი ძირითადი საშუალებების რეალიზაციის თანხა – 50.000 ლარი და უსასყიდლოდ გასხვისებული ძირითადი საშუალებების საბაზრო ღირებულება – 65.000 ლარი, ამდენად 100.000-50.000-65.000= 15.000 ლარი აისახება ერთობლივ შემოსავალში.

  #29240
  BLH
  Keymaster

  უსასყიდლოდ მიღებული ძირითადი საშუალებების გავლენა ჯგუფის ღირებულებით ბალანსზე

   

  მაგ: 2015 წელს კომპანიამ უსასყიდლოდ მიიღო 5 კომპიუტერი, საერთო ღირებულებით 10.000 ლარი.

   

  აღნიშნული კომპიუტერების ღირებულების დამატება მოხდება ჯგუფის ღირებულებით ბალანსზე, თუმცა ამავდროულად მათი ღირებულება დაემატება 2015 წლის ერთობლივ შემოსავალს.

   

   

   

  #29242
  BLH
  Keymaster

  დაჩქარებული ამორტიზაცია

   

  გადასახადის გადამხდელს უფლება აქვს,  მე-2 და მე-3 ჯგუფებზე გამოიყენოს დაჩქარებული ამორტიზაციის ნორმა, მაგრამ არა უმეტეს ცხრილში გათვალისწინებული შესაბამისი ნორმის ორმაგი ოდენობისა.

   

  მაგ: 2013 წელს კომპანიის ძირითადი საშუალებბეის მე-2 ჯგუფის ღირებულებითი ბალანსი შეადგენს 10.000 ლარს, ხოლო მე-3 ჯგუფისა- 20.000 ლარს.

   

  მოცემულ შემთხვევაში დაჩქარებული ამორტიზაციის ნორმის გამოყენების შემთხვევაში, მე-2 ჯგუფის საამორტიზაციო დანარცხი შეადგენს 40% (4.000 ლარს), ხოლო მე-3 ჯგუფისა- 16% (3.200 ლარს).

Viewing 10 posts - 11 through 20 (of 30 total)
 • You must be logged in to reply to this topic.