#3666

სესხის ხელშეკრულების გამიჯვნა სესხის შეპირების ხელშეკრულებისგან

სესხის შეპირების ხელშეკრულება ორი ელემენტით განსხვავდება სესხის ხელშეკრულებისგან:

1.სესხის ხელშეკრულება შეიძლება დაიდოს, როგორც წერილობითი, ასევე ზეპირი სახით, როდესაც სესხის შეპირების ხელშეკრულება მხოლოდ წერილობითი სახით შეიძლება დაიდოს.

ამდენად, სესხის შეპირების ხელშეკრულება, მისი წერილობითი ფორმით დადების გარეშე, არ წარმოშობს სამართლებრივ შედეგს და ბათილია, ფორმადაუცველობის გამო. (აქ მუხლის ჩამატება შეიძლება)

2.სესხის შეპირების ხელშეკრულებისგან განსხვავებით, სესხის ხელშეკრულება რეალური ბუნებისაა.

აღნიშნულ საკითხთან დაკავშირებით ერთ-ერთ საქმეზე უზენაესმა სასამართლომ გააკეთა განმარტება: (სუსგ. N-3კ-471-03)

სესხის ხელშეკრულება რეალური ხელშეკრულებაა და იგი დადებულად ითვლება ფულის ან ნივთის გადაცემის მომენტიდან (სამოქალაქო კოდექსის 623-ე მუხლი).

იმ შემთხვევაში, თუ სესხის შეპირებაზე შეთანხმდებიან მხარეები, სკ-ს 628-ე მუხლის საფუძველზე დაიდება სესხის შეპირების ხელშეკრულება.

სესხის შეპირების ხელშეკრულებით ერთი პირი პირდება მეორეს, რომ განსაზღვრულ დროში – მომავალში სესხად მისცემს ფულს ან გვაროვნულ ნივთს. ამ ვადის დადგომისას უკვე იდება სესხის რეალური ხელშეკრულება.

ამდენად, სესხის შეპირების ხელშეკრულების მიხედვით, არ ხდება სესხის საგნის მსესხებლისთვის გადაცემა, განსხვავებით, სესხის ხელშეკრულებისგან, რომელიც არ იარსებებს, მანამ, სანამ სესხის საგანი არ გადაცემა მსესხებელს.