#33912

მართლსაწინააღმდეგო ქმედება სახელშეკრულებო ურთიერთობაში

მართლსაწინააღმდეგო ქმედებას სახელშეკრულებო ურთიერთობაში წარმოადგენს სახელშეკრულებო ვალდებულების დარღვევა, კერძოდ სამოქალაქო კოდექსის 361-ე მუხლის მე-2 ნაწილით დადგენილი წესით სახელშეკრულებო ვალდებულების ჯეროვნად შეუსრულებლობა.

სახელშეკრულებო ურთიერთობაში მოვალე მართლსაწინაამღვდეგო ქმედებით არღვევს კონტრაჰენტის რელატიურ უფლებებს, ხოლო არასახელშეკრულებო ურთიერთობებში ირღვევა კრედიტორის აბსოლუტური უფლებები.