#2963

1) 1469-ე მუხლი შეგვიძლია გავმარტოთ 1480-1482-ე მუხლების ჭრილში… თუ შევაპირისპირებთ ერთი მხრივ 1469-ე მუხლის მიზანს და მეორე მხრივ 1480-1482-ე მუხლების მიზანს, რომელიც გულისხმობს, კონკრეტული მემკვიდრისათვის უპირატესი უფლების მინიჭებას კონკრეტულ სამკვიდრო ქონებაზე, მაშინ შეიძლება ეს სახლი “ბ”-ს მიენიჭოს და კომპენსაცია გადაუხადოს მან “გ”-ს.

 

2. არ მითქვია, რომ “მაგივრად” ორივე გზით შეიძლება ფიქრი.