#28683

საკუთრების უფლების დაცვა

საკუთრების უფლების დაცვის საშუალებები განსაზღვრულია, როგორც სამოქალაქო კოდექსში, ისე სხვა ნორმატიულ აქტებში, მაგ: პოლიციის შესახებ კანონში, სისხლის სამართლის კოდექსში, ადმინისტრაციული სამართალდარღვევების კოდექსში და ა.შ.

საკუთრების უფლების დაცვის სანივთო სამართლებრივი საშუალებებია: ვინდიკაციური და ნეგატორული სარჩელები, რომლებიც განსაზღვრულია სამოქალაქო კოდექსის 172-ე მუხლის 1-ლი და მე-2 მუხლებში. (იხ. სტატია https://blh.com.ge/?p=27273).

ამავდროულად აღსანიშნავია, რომ უძრავი ნივთის სპეციფიკურობიდან გამომდინარე, სამოქალაქო კოდექსის 172-ე მუხლის მე-3 ნაწილში განსაზღვრულია უძრავ ქონებაზე საკუთრების უფლების დაცვის სპეციალური წესი, რომელიც გულისხმობს პოლიციის გარეშე, სასამართლოს მეშვეობით საკუთრების უფლების დაცვის შესაძლებლობას. (იხ. სტატია https://blh.com.ge/?p=27107).