შრომითი ხელშეკრულების ფორმა

10345758_1443194895928313_6894739968065039981_nშრომითი ხელშეკრულების ფორმა

შრომითი ხელშეკრულება დადებულად ითვლება, თუ იგი დადებულია საამისოდ გათვალისწინებული ფორმით: წერილობითი ან ზეპირი ფორმით.

ხელშეკრულება წერილობითი ფორმით შეიძლება დაიდოს კანონმდებლობით გათვალისწინებულ შემთხვევებში ან მხარეთა შეთანხმებით. ფორმის დაუცველობის შემთხვევაში შრომითი ხელშეკრულება არის ბათილი.

შრომის კოდექსის მიხედვით „შრომითი ხელშეკრულება იდება აუცილებლად წერილობითი ფორმით, თუ შრომითი ურთიერთობა 3 თვეზე მეტ ხანს გრძელდება.“

ამ დანაწესიდან გამომდინარე თუ მხარეები დადებენ ვთქვათ 6 თვიან შრომით ხელშეკრულებას, ეს ხელშეკრულება აუცილებლად უნდა გაფორმდეს წერილობითი ფორმით, წინააღმდეგ შემთხვევაში  მას არანაიარი ძალა არ ექნება.

ხელშეკრულების წერილობითი ფორმის არსებობისას საკმარისია გარიგების მონაწილე მხარეთა ხელმოწერა.

წერილობითი შრომითი ხელშეკრულება იდება მხარეთათვის გასაგებ ენაზე. იგი შეიძლება დაიდოს რამდენიმე ენაზე. თუ წერილობითი შრომითი ხელშეკრულება რამდენიმე ენაზეა დადებული, იგი უნდა შეიცავდეს დათქმას იმის თაობაზე, თუ რომელ ენაზე დადებულ ხელშეკრულებას ენიჭება უპირატესობა ხელშეკრულებების დებულებებს შორის განსხვავების შემთხვევაში.

თუ დასაქმებულთან დადებულია რამდენიმე შრომითი ხელშეკრულება, რომლებიც მხოლოდ ავსებს და მთლიანად არ ცვლის ერთმანეთს, ყველა ხელშეკრულება ინარჩუნებს ძალას და განიხილება, როგორც ერთი შრომითი ხელშეკრულება.

აღსანიშნავია, რომ პირის განცხადება და მის საფუძველზე დამსაქმებლის მიერ გამოცემული დოკუმენტი, რომლითაც დასტურდება დამსაქმებლის ნება პირის სამუშაოზე მიღების თაობაზე, უთანაბრდება შრომითი ხელშეკრულების დადებას.