#4824

თუ ჩემ პოზიციას გავითვალისწინებთ, რომ მართლწინააღმდეგობა და ბრალი არსებობდა, მაშინ არსებობს ეს გადაწყვეტილება N- ას-87-420-05 , რომლიდან გამომდინარეც შეგვიძლია ვთქვათ, რომ 992-ე მუხლის გამოყენება უნდა მოხდეს და არა 1000-ე მუხლის, რადგან 1000-ე მუხლის გამოყენება ხდება, როცა არ გვაქვს ბრალი და მართლსაწინააღმდეგო ქმედება.