#4003

გეჩვენება… 😀

 

მე საკითხი წამოვწიე, ჩემი აზრით საინტერესო საკითხი… მე არავის არ ვეჯიბრები აქ, ჩემი სურვილია, რომ ამ საკითხზე პასუხი დაიდოს, სრულყოფილი… 🙂

 

საკითხი მდგომარეობს შემდეგში:

 

რა სამართლებრივი ბუნებისაა სააღსრულებო წარმოება?

 

მასზე არ ვრცელდება ზაკ-ის ნორმები და განსაზღვრულია 3.4-ე მუხლში განსაზღვრულ საგამონაკლისო საქმიანობებს შორის, რომელზეც არ ვრცელდება ზაკ-ის ნორმები და ამავდროულად ამავე მუხლში განსაზღვრული სხვა საგამონაკლისო ნორმები არ წარმოადგნენ საჯარო მმართველობას. იგივე ხომ არ შეიძლება ითქვას სააღსრულებო წარმოებაზეც?

 

სააღსრულებო წარმოება ხორციელდება სხვადასხვა საფუძვლებით. მაგ: ადმ. ინდ აქტის აღსრულება ფულადი თანხების საკითხში, გადაწყვეტილებების აღსრულება, სანოტარო აქტების აღსრულება და ა.შ. ხომ არ უნდა განვასხვაოთ ეს შემთხვევები, კერძოდ, როცა ინდ. აქტის აღსრულებას ახდენს აღმსრულებელი იგი მოქმედებს, როგორც საჯარო მმართველი, მისთვის დელეგირებული უფლებამოსილების ფარგლებში, როცა ხდება სასამართლო გადაწყვეტილების აღსრულება იგი არ მოქმედებს, როგორც საჯარო მმართველი და ა.შ.

 

იგივე ითქმის პოლიციელს, რომელიც შეიძლება იყოს, როგორც საჯარო მმართველი, ისე სხვა ფუნქციების მატარებელიც ამავდროულად.. მაგ: პატრულის თანამშრომელი, რომელიც აწარმოებს პრევენციულ ღონისძიებას, რომელიც გადაიზდება დაკავებაში… ამ შემთხვევაში პრევენციული ღონისძიების ფარგლებში მოქმედება ჩაითვლება საჯარო მმართვლეობად, ხოლო დაკავება უკვე მართმსაჯულების განხორციელებასთან არის კავშრიში…

 

აი ამ საკითხებზე შეიძლებოდა საუბარი, მაგრამ შენ საუბრის მაგივრად, რას შვები? 😀 😀