#3986

ზაკ-ის 3.4-ე მუხლში სხვა გამონაკლისებიც არის, რომლებიც საერთოდ არ წარმოადგენს საჯარო მმართველობას.. მაგ: სისხლის სამართლებრივი დევნა, გამოძიება, პრეზიდენტის მიერ თანამდებობაზე დანიშვნა..

 

მე მგონია, რომ სააღსრულებო წარმოებაში მართლმსაჯულების ელემენტი განაპირობებს სწორედ მის დამოუკიდებლობას და ზაკ-ის 3.4-ე მუხლთ განსაზღვრულ გამონაკლისში ყოფნას.