#3982

მაშინ, რას ემსახურება ზაკ-ის მე-3.4-ე მუხლი… ?