#3950

როგორ ფიქრობ ასეთ შემთხვევებში რა მექანიზმების გამოყენება არის შესაძლებელი?

 

ვფიქრობ, რომ ასეთ შემთხვევებში ინდ. აქტის გამოცემის მტკიცების შესაძლებლობის უზრუნველყოფა არის სახელმწიფოს პოზიტიური ვალდებულება, რომელიც დაკავშირებულია ადამიანის არაერთ უფლებასთან, მაგ: პირადი ცხოვრების პატივისცემის უფლებასთან, თავისუფლების და ხელშეუხებლობის უფლებასთან, თუნდაც ღირსების ხელშეუვალობის უფლებასთან…