#3832

პოლიციის შესახებ კანონის მე-18 მუხლის მე-3 ნანწილი:

 

 

“პოლიციელი ვალდებულია, თუ გარეგნული ნიშნებით შეუძლებელია მისი, როგორც პოლიციელის, იდენტიფიცირება, პირს წარუდგინოს თავისი უფლებამოსილების დამადასტურებელი დოკუმენტი, თუკი ეს ხელს არ შეუშლის საპოლიციო ფუნქციების შესრულებას.”

 

საინტერესო ჩანაწერია, გამოდის, რომ პოლიციის ფორმაში მყოფი პირი არ არის ვალდებული თავისი უფლებამოსილების დამადასტურებელი დოკუმენტი წარადგინოს.