#3830

თითოეული ფერის ანთება წარმოადგენს ინდ. აქტს და წარმოშობს შესაბამის სამართლებრივ შედეგს, მაგ: როცა აინთება წითელი ფერი შუქნიშნაზე, სახეზეა ინდ. აქტი, რომელიც კრძალავს მოძრაობას და როცა აინთება მწვანე შუქი, ამ შემთხვევაში სახეზეა ინდ. აქტი, რომელიც ნებას რთავს მოძრაობისა.

ამ კუთხით საინტერესოა საგზაო მოძრაობის შესახებ კანონი, რომელიც შუქნიშნის ფუნქციონიერების წესს დეტალურად განსაზღვრავს, ხოლო თვითონ შუქნიშანი ახდენს ამ ზოგადი რეგულაციების ინდივიდუალიზაციას.