#3815

თუ ვისაუბრებთ მტკიცებულების დასაშვებობაზე უნდა მივუთითონ 72-ე მუხლზე, რადგან სწორედ ეს მუხლი არეგულირებს მტკიცების დაუშვებლობის საკითხს სისხლის სამართლის პროცესში, თუმცა ამ მუხლის უკან დგას კონსტიტუციის მე-18 მუხლი, კონვენციის მე-5 მუხლი და პროცესის მე-6 მუხლი, რომელთა მოშველიებითაც ჩვენ გავმარტავთ 72-ე მუხლის არსს და შესაბამისად ვიღებთ გადაწყვეტილებას უკანონო ზედაპირული შემოწმების შედეგად განხორციელებული ჩხრეკის მართლზომიერებაზე.