#3813

სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსის მე-6 მუხლის მიხედვით დაუშვებელია ადამიანის კონსტიტუციული უფლებათა და თავისუფლებათა არამართლზომიერი შეზღუდვა, გარდა კანონით გათვალისწინებული შემთხვევებისა და ამ შემთხვევაში იზღუდება პირის თავისუფლებისა და ხელშეუხებლობის უფლება, რომელიც ევროპული კონვენციის მე-5 მუხლშია მოცული და შესაბამისად მას აღიარებს საქართველოს კონსტიტუციაც. აქედან გამომდინარე, ისეთი მტკიცებულება, რომელიც დაკავშირებულია პირის კონსტიტუციური უფლების შელახვასთან წარმოადგენს დაუშვებელ მტკიცებულებას სსსკ-ის 72-ე მუხლის ჭრილში..