#22643

4. გირავნობა/იპოთეკა

 

 

გირავნობა და იპოთეკა წარმოადგენენ სანივთო-სამართლებრივ უზრუნველყოფის საშუალებას, რომლებიც თავისი აბსოლუტური ძალის საშუალებით საკმაოდ ეფექტურ უზრუნველყოფის ღონისძიებას წარმოადგენენ და ხშირად გამოიყენება პრაქტიკაში.

 

 

გირავნობა და იპოთეკას შორის განსხვავება მხოლოდ იმაში მდგომარეობს, რომ გირავნობა გამოიყენება მოძრავ ნივთებზე, ხოლო იპოთეკა უძრავ ნივთებზე.

 

 

გირავნობა/იპოთეკის საშუალებით სესხიდან გამომდინარე გამსესხებლის მოთხოვნა უზრუნველყოფილია მოვალის ან სხვა ნებისმიერი პირის ქონებით. იმ შემთხვევაში, თუ არ მოხდება სესხის დაბრუნება, გამსესხებელი უფლებამოსილია ქონების რეალიზაციის/ ან საკუთრებაში მიღების გზით დაიკმაყოფილოს თავისი მოთხოვნა.

 

 

უფრო დეტალური ინფორმაცია გირავნობა/იპოთეკაზე იხ. შესაბამის თემაში https://blh.com.ge/?p=1502