#3590

3. საბანკო გარანტია

 

 

საბანკო გარანტიია, სესხის ხელშეკრულების საკმაოდ კარგი უზრუნველყოფის ღონისძიებაა, იგი თავისი ბუნებით განსხვავდება სხვა უზრუნველყოფის ღონისძიებებისგან და ახასიათებს გარკვეული სპეციფიკები.

 

 

თუ რას წარმოადგენს საბანკო გარანტია შეგიძლია იხილოთ სტატია https://blh.com.ge/?p=3618

 

 

სესხის ხელშეკრულების უზრუნველყოფა საბანკო გარანტიით განაპირობებს გამსესხებლის ინტერესების ძალიან ეფექტიან დაცვას, რადგან იგი უფლებამოსილია მოთხოვოს გარანტს, მოვალის ვალდებულების უპირობოდ შესრულება.

 

 

მაგ: „ა“-მ ისესხა „ბ“-სგან 10.000 ლარი, ამავდროულდა „ა“-მ დადო „გ“-სთან საბანკო გარანტიის ხელშეკრულება, რის საფუძველზეც „გ“ -მ იკისრა, რომ გადაუხდიდა „ბ“-ს სესხის ძირითად თანხას 10.000 ლარს, მისი წერილობითი მოთხოვნის საფუძველზე.

 

 

ამ შემთხვევაში თუ „ა“ არ დაუბრუნებს სესხს „ბ“-ს ეს უკანასკნელი წერილობითი მოთხოვნის საფუძველზე მიიღებს „გ“-სგან 10.000 ლარს.