#22638

ვერ დაგეთანხმები იმაში, რომ მხოლოდ მოვალის ინტერესების იცავს 412-ე მუხლი… რეალურად 412-ე მუხლი აწესებს გარკვეულ შეზღუდვებს, მაგრამ მისი მიზანი არ არის მოვალის ინტერესების დაცვა ბრმად, ისე რომ უსამართლოს შეიზღუდოს დაზარალებულის ინტერესები. რეალურად 412-ე მუხლი არის ისეთი მუხლი, რომელიც სასამართლოს უტოვებს შესაძლებლობას ყოველ კონკრეტულ შემთხვევაში სამართლიანად გადაწყვიტოს ზიანის ანაზღაურების საკითხი და დაარეგულიროს ბალანსი მოვალის ინტერესებსა და დაზარალებულის ინტერესებს შორის და ასეც იქცევა სასამართლო, რაზეც მეტყველებს შენ მიერ მოყვანილი სასამარათლო პრაქტიკა.