#22598

პირგასამტეხლოს და ზიანის ანაზღაურების ერთდროულად მოთხოვნის შესაძლებლობა,ხომ არ იქნება ერთი ქმედებისათვის ორმაგი პასუხისმგებლობის ტოლფასი და შესაბამისად უსაფუძვლოდ გამსესხებლის გამდიდრების საფუძველი?