#3004

1334-ე მუხლის შინაარსიდან შეგვიძლია ვთქვათ, რომ აღნიშნული ხარჯები სამკვიდრო ქონებიდან უნდა დაიფაროს (ასევე 1427-ე მუხლშიც შეიძლება ჩახედვა)..

 

მაგ: ავიღოთ შემთხვევა, როცა სამკვიდროში შედის მხოლოდ 1000 კვ.მ მიწა და გასაწევია 1000 ლარი დასაფლავების გარჯები. ამ შემთხვევაში თუ ერთ-ერთი მემკვიდრე გაიღებს ამ ხარჯებს თავისი ფულით (ვინაიდან მიწა არ არის ლიკვიდური საგანი), მაშინ მას შეუძლია ეს ფული იანგარიშოს სამკვიდრო ქონების გაყოფის დროს, თუ მკაფიოდ არ ჩანს, რომ მემკვიდრე სხვა გრძნობებდან გამომდინარე იღებს ამ ხარჯებს, როგორც თავის ხარჯებს, მაშინ მას ექნება ფაქტობრივად წილის გათანაბრების უფლება. 🙂 (სკ-ის 991-ე მუხლის შესაბამისად)