#29681

გადაწყვეტილების შინაარსი

 

სუსგ. N-ას-1323-1343-2011

 

ანალოგიურია საქმე N-ას-1363-1381-2011

სააპელაცო სასამართლომ შემოსული საჩივრის განხილვისას სადავო ურთიერთობა სამართლებრივად არ შეაფასა, კერძოდ, გასაჩივრებულ გადაწყვეტილებაში არა არის მოცემული მხარეთა შორის არსებული დავის იურიდიული შეფასება (გადაწყვეტილება არ შეიცავს მითითებას იმ კანონებზე, რომლებითაც სასამართლო ხელმძღვანელობდა).

საკასაციო სასამართლოს განმარტება: ეს გარემოება გამორიცხავს, სსკ-ის 404-ე მუხლის შესაბამისად, საკასაციო სასამართლოს მიერ გასაჩივრებული გადაწყვეტილების სამართლებრივი თვალსაზრისით შემოწმების შესაძლებლობას. საკასაციო სასამართლოს განმარტებით, სსკ-ის 249-ე მუხლის მეოთხე ნაწილის თანახმად, გადაწყვეტილების სამოტივაციო ნაწილში უნდა აღინიშნოს სამართლებრივი შეფასება და კანონები, რომლებითაც სასამართლო ხელმძღვანელობდა. აღნიშნული ნორმიდან გამომდინარე, სამოტივაციო ნაწილი წარმოადგენს გადაწყვეტილების იურიდიულ დასაბუთებას. სასამართლოს გადაწყვეტილება სამართლებრივ საფუძველს უნდა დაემყაროს ან უნდა მიუთითოს იმ მატერიალურ სამართლებრივ ნორმებზე, რომლებითაც დადგენილი ფაქტობრივი გარემოებები იურიდიულად ფასდება.