#28987

შვებულების უფლების არ გამოყენების სამართლებრივი შედეგები

(სუსგ. №ას-326-304- 2010)

საქართველოს უზენაესი სასამართლოს განჩინებით ძალაში დარჩა თბილისის სააპელაციო სასამართლოს გა­დაწყვეტილება, რომელმაც, თავის მხრივ, ძალაში დატოვა თბი­ლისის საქალაქო სასამართლოს გადაწყვეტილება. მასში განმარ­ტებულია, რომ შვებულების უფლებით სარგებლობისათვის აუცი­ლებელია, დასაქმებულმა მიმართოს დამსაქმებელს. წინააღმდეგ შემთხვევაში, ის კარგავს შვებულების უფლებას.  აქედან გამომდინარე, დამკვიდრებული პრაქტიკით, შვებულებით სარგებლობის მოთხოვნით, დასაქმებულმა აუცილებლად უნდა მიმართოს დამსაქმებელს შესაბამისი მოთხოვნით. წინააღმდეგ შემთხვევაში, იგი კარგავს შვებულებით სარგებლობის უფლებას.