#2866

საინტერესო გადაწყვეტილებაა, მაგრამ მე მგონია, რომ ჩუქების ხელშეკრულება, როცა იდება.. თუ აშკარად არ გვაქვს საფუძველი ეს ჩუქების ხელშეკრულება სკ-ის 56-ე მუხლის მე-2 ნაწილის მიხედვით მოჩვენებითად მივიჩნიოთ (რომელიც ფარავს სამკვიდროდან წილის გამოყოფის შესახებ გარიგებას), მაშინ უნდა გამოვიყენოთ 1455-ე მუხლი და არა 1473-ე მუხლი…

 

და საერთოდ…. რატომ არ შეუძლიათ მამკვიდრებელს და მემკვიდრეს დადონ 1473-ე მუხლში გათვალისწინებული ხელშეკრულება: “სამკვიდროს წინასწარ გამოყოფის შესახებ ხელშეკრულება”.

 

ჩემი აზრით ასეთი ტიპის ხელშეკრულების დადება შესაძლებელია სკ-ის 319-ე მუხლის პირველი ნაწილისა და 1473-ე მუხლის მიხედვით…