#28440

ნორმატიული სამართლებრივი აქტი

ცნება – უფლებამოსილი ადმინისტრაციული ორგანოს მიერ საკანონმდებლო აქტის საფუძველზე გამოცემული სამართლებრივი აქტი, რომელიც შეიცავს მისი მუმდივი ან დროებითი და მრავალჯერადი გამოყენების ქცევის ზოგად წესს. (ზაკ. 2.1. „ე“)

უფლებამოსილი ადმინისტრაციული ორგანო – ადმინისტრაციული ორგანო განისაზღვრება იმ კანონით, რომელიც შესაბამის ორგანოებს აღჭურავს ასეთი აქტის გამოცემის უფლებამოსილებით.

საკანონმდებლო საფუძველი – ზოგადი საფუძვლები ჩამოყალიბებულია საქართველოს კონსტიტუციაში, საქართველოს კანონში „ნორმატიული აქტების შესახებ“ და ზოგად ადმინისტრაციულ კოდექსში. ცალკეული კანონით ხდება ადმ. ორგანოს უფლების დადგენა გამოსცეს ნორმატიული აქტი. ამ კანონში უნდა განისაზღვროს ნორმატიული აქტის „შინაარსი, მიზანი და მოცულობა“

ქცევის ზოგადი წესი – განსხვავებით ინდივიდუალური სამართლებრივი აქტისაგან ნორმატიული აქტი ადგენს ქცევის ზოგად წესს და მიმართულია მრავალი ურთიერთობის განუსაზღვრელი მონაწილეებისათვის.