#28133

სამუშაოს შესრულება მენარდის მასალით

ნარდობის დამახასიათებელი პრინციპია, რომ თუ მხარეთა შეთანხმებით რამე სხვა არ არის გათვალისწინებული, სამუშაოს შესრულება ხდება მენარდის მასალით და მისი ძალისხმევით. ამ შემთხვევაში მენარდეს ეკისრება პასუხისმგებლობა მასალის ხარისხისათვის.

თუ მენარდე იყენებს შემკვეთის მასალას იგი პასუხისმგებელია ამ მასალის არასწორი გამოყენებისათვის, ამავდროულად იგი ვალდებულია წარუდგინოს შემკვეთს მასალის ხარჯის ანგარიში და დაუბრუნოს მას დარჩენილი მასალა.

თუ სახეზეა შერეული მასალა, (შემკვეთისა და მენარდის), მენარდე ვალდებულია კეთილსინდისიერად გამოიყენოს ეს მასალა, ისე, რომ შემკვეთს არ მიადგეს ზიანი, წინაამღვდეგ შემთხვევაში მას ზიანის ანაზღაურების უფლება აქვს ზოგადი ნორმების საფუძველზე.