#28119

ნარდობის/მომსახურების ხელშეკრულებიდან მოშლა

ზოგადად ხელშეკრულების დადებისთანავე მხარეები იმყოფებიან სახელშეკრულებო ბოჭვის მდგომარეობაში, რაც ნიშნავს იმას, რომ ისინი უფლებამოსილნი არ არიან ცალმხრივად უარი თქვან ხელშეკრულებაზე (გარდა კანონით ან ხელშეკრულებით გათვალისწინებული შემთხვევიბსა).

შემდგომ პოსტებში განვიხილავთ სხვადასხვა სამართლებრივი საფუძვლით, როგორც შემკვეთის მხრიდან, ისე მენარდის მხრიდან, ნარდობის/მომსახურების ხელშეკრულების მოშლასთან დაკავშირებულ საკითხებს, როგორც ვალდებულების დარღვევის პირობებში, ასევე ისეთ შემთხვევებში, როცა სახეზე არ გვაქვს ვალდებულების დარღვევა მხარეების მხრიდან.