#2117

კარგი თავი დაანებე რესტრუქტურიზაციას.. წარმოიდგინე, რომ ხელშეკრულებაში შევიდა ცვლილებები.. მაგ: ვადა გაიზარდა. 1 წელი იყო და 6 წელი გახდა და სხვა მსგავსი ცვლილებები.