#2081

მოსარჩელეს საიდან უნდა გქონდეს იმის რესურსი და შესაძლებლობა, რომ იცოდე მოვალის ანგარიშების შესახებ, რაც ღია ინფორმაციას არ წარმოადგენს. მთლად ჯანმრთელი არ უნდა იყოს ეგ ყველაფერი, მაგრამ პრაქტიკაში, როგორც ჩანს, მოსული პონტია. უფრო მეტიც, შეიძლება მოითხოვო ანგარიშის დაყადაღება გარკვუელი თანხის ნაწილში (მაგ: 5000 ლარის ოდენობით), მერე მიდის აღმასრულებელი ბანკებისგან ღებულობს ინფორმაციას ამ მოპასუხის ანგარიშების შესახებ და უყადაღებს განჩინებაში მითითებული ოდენობით თანხას 🙂

სხვათაშორის სასამართლოსაც შეუძლია შეზღუდოს ანგარიშების ყადაღის მოცულობა და დააყადაღოს გარკვეული ოდენობით.

შენ რა პრობლემას ხედავ?