#2011

სამოქალაქო პროცესში წარმომადგენლის სპეციალური უფლებამოსილება

(უზენაესი სასამართლოს გადაწყვეტილება№ას-480-454-2011) 

პირველი ინსტანციის გადაწყვეტილება გაასაჩივრა სააპელაციო სასამართლოში მხარის წარმომადგენელმა, თუმცა მინდობილობაში არ ეწერა პირდაპირ, რომ მას გასაჩივრების უფლებამოსილება ჰქონდა, არამედ ზოგადად ეწერა, რომ წარმომადგენელს ჰქონდა მარწმუნებლის ინტერესების დაცვის უფლებამოსილება. უზენაესმა განმარტა, რომ პირდაპირ უნდა ეწეროს სიტყვა-სიტყვით სამოქალაქო საპროცესო კოდექსის 98-ე მუხლის შესაბამისად, წარმომადგენლობის სპეციალური უფლებამოსილების შესახებ, მათ შორის გადაწყვეტილების გასაჩივრების შესახებ.

გარდა ამისა, ეს ადვოკატი ორი მიზეზის გამო იმსახურებს დისციპლინარულ პასუხისმგებლობას:

1) ადვოკატს არ უნდა ცოდნოდა, რომ სპეციალური უფლებამოსილებას საჭიროებს გასაჩივრება?

2) ვთქვათ და არ იცოდა, მაგრამ იმის შემდეგ, რაც დაუხარვეზეს აპელაცია, რატომ არ წავიდა და ახალი მინდობილობა არ დააწერინა მარწმუნებელს?