#1980

სწორი თქვა ჩემი აზრით, რადგან თუ ამომწურავად არის ქორწინების საფუძვლები განსაზღვრული კანონმდებლობაში, მაშინ რაღაც სხვა საფუძვლით ბათილობა არ იქნებოდა სწორი, თანაც ისეთი საფუძვლით, რომელიც მეუღლეთა ნებას დაქორწინების შესახებ არ აყენებს ეჭვქვეშ.