#1815

ეგ მუხლი  მხოლოდ სამკვიდროს მიღებას ეხება და საგამონაკლისოა და აქედან გამომდინარე არამგონია სწორი იყოს, რადგან საგამონაკლისო ნორმების ანალოგიით გამოყენება არ შეიძლება, სამოქალაქო კოდექსის მე-5 მუხლის მიხედვით.