#1724

კი, თუ სასამართლო ჩათვლის, რომ სახეზეა მიზანმიმართულად “ქონებრივ სიდუხჭირეში” თავის ჩაგდება.