#1704

სამოქალაქო კოდექსის 982-ე მუხლის მე-2 ნაწილი

“მუხლი 982. სხვისი სამართლებრივი სიკეთის ხელყოფის შედეგები

1. პირი, რომელიც ხელყოფს მეორე პირის სამართლებრივ სიკეთეს მისი თანხმობის გარეშე განკარგვის, დახარჯვის, სარგებლობის, შეერთების, შერევის,გადამუშავების ან სხვა საშუალებით, მოვალეა აუნაზღაუროს უფლებამოსილ პირს ამით მიყენებული ზიანი.

2. ბათილი განკარგვის შემთხვევაში უფლებამოსილ პირს შეუძლია ხელმყოფისაგან მოითხოვოს დაუყოვნებლივი ანაზღაურება.”

რა შემთხვევას შეიძლება მოიცავდეს ეს დანაწესი?

მაგ: “ა”-მ მოპარა “ბ”-ს მისი ძველებური ოქროს საათი, რომელიც ამ უკანასკნელს აჩუქა ბებიამ და მიყიდა “გ”-ს, რომელმაც გადაადნო ოქრო და სხვა ნაკეთობა გააკეთა.

ამ შემთხვევაში “ა” და “გ”-ს შორის დადებული მოპარული საათის ნასყიდობის ხელშეკრულება არის ბათილი, სამოქალაქო კოდექსის 187-ე მუხლის მიხედვით, თუმცა იქიდან გამომდინარე, რომ ოქროს ბეჭდის დაბრუნება შეუძლებელია, “ბ”-ს ისღა დარჩენია მოითხოვოს ზიანის ანაზღაურება უსაფუძვლო გამდიდრების ნორმებით. ამ შემთხვევაში უსაფუძვლოდ გამდიდრებულია “ა” და მან უნდა აუნაზღაუროს “ბ”-ს მისი ოქროს საათის ღირებულება, სამოქალაქო კოდექსის 982-ე მუხლის მე-2 ნაწილით დადგენილი წესით.