მთავარი გვერდი forums იურიდიული ფორუმი სამოქალაქო და სამეწარმეო სამართალი სესხის ხელშეკრულებასთან დაკავშირებული საკითხები

Viewing 8 posts - 111 through 118 (of 118 total)
 • Author
  Posts
 • #34261
  Edika
  Participant

  დაუშვათ ვალი იგივე მოცულობის დარჩა და მხოლოდ ვადაზე შეთანხმდნენ. ანუ გავიდა ხელშეკრულების ვადა, ვალი არ დაბრუნდა. მხარეები შეტანხმდნენ  ახალ ვადაზე.

  #34262
  BLH
  Keymaster

  ვადაზე შეთანხმებაც გავლენას ახდენს პასუხისმგებლობის საკითხზე, შესაბამისად ამ შემთხვევაშიც იგივე მიდგომა უნდა გამოვიყენოთ.

  #34265
  Edika
  Participant

  უბრალოდ მოტივი მაინტერესებს. ცვლილებებზე (ვადის გაზრდა, პირგასამტეხლოს გაზრდა) რატომ არ ვრცელდება იპოთეკის ფარგლები? იმიტომ რომ ცვლილება არის ახალი ხელშეკრულება? თუ იმიტომ რომ ცვლილება ცდება იპოთეკის ფარგლებს?

  #34274
  BLH
  Keymaster

  სცდება იპოთეკის ფარგლებს.

  #34275
  Edika
  Participant

  ას-878-921-2011

  სააპელაციო სასამართლომ თქვა რომ ეს არის ახალი ხელშეკრულებაო.

  სამოქალაქო კოდექსის 319-ე მუხლის 1-ლი ნაწილის, 327-ე მუხლის 1-ლი ნაწილისა და 328-ე მუხლის 1-ლი ნაწილზე დაყრდნობით სააპელაციო პალატამ განმარტა, რომ მართალია, 2008 წლის 24 ოქტომბრის ხელშეკრულებაში მითითებულია, რომ იგი წარმოადგენს 2007 წლის 27 დეკემბრისა და 2008 წლის 21 თებერვლის ხელშეკრულებებში ცვლილების შეტანის შეთანხმებას, მაგრამ იმ გარემოების გათვალისწინებით, რომ 24.10.2008წ. ხელშეკრულება დადებულია არა 27.12.2007 წ. და 21.02.2008 წ ხელშეკრულებათა მოქმედების ვადაში, არამედ ამ ვადის გასვლის შემდეგ, ასევე გაზრდილია სესხის ძირითადი თანხისა და პირგასამტეხლოს ოდენობა, შესაბამისად, პალატამ მიიჩნია, რომ 24.10.2008წ. ხელშეკრულება თავისი შინაარსით წარმოადგენდა ახალ გარიგებას, სადაც მხარეებმა გამოხატეს ნება, 27.12.2007 წ. და 21.02.2008 წ ხელშეკრულებათა ფარგლებში წარმოშობილი ვალის ოდენობაზე, ასევე ვალის გასტუმრების ახალ პირობებზე, კერძოდ, წინა ხელშეკრულებებისაგან განსხვავებით სესხის ძირითადი თანხა ნაცვლად 548000 აშშ დოლარისა (448000+100000=548000) განისაზღვრა 566000 აშშ დოლარით (448000+118000=566000), ხოლო ვალდებულების შეუსრულებლობისათვის პირგასამტეხლო ნაცვლად ძირითადი თანხის 0,03%-ისა განისაზღვრა 0,2%-ით. ის, რომ ხელშეკრულების სხვა პირობებთან დაკავშირებით მითითება გაკეთდა 27.12.2007წ. და 21.02.2008წ. ხელშეკრულებებზე, პალატის მოსაზრებით, ვერ ჩაითვლებოდა, რომ 24.10.2008 წლის ხელშეკრულებით გაგრძელდა 27.12.2007წ. და 21.02.2008წ ხელშეკრულებათა ვადები. ამდენად, დ. ქ-ის მოთხოვნა მოპასუხე ნ. დ-ისათვის როგორც 24.10.08წ., ისე 27.12.07წ. და 21.02.08წ. ხელშეკრულებების მოქმედების ვადებში საპროცენტო სარგებლისა და პირგასამტეხლოს დაკისრების თაობაზე, გაზიარებული ვერ იქნებოდა და მოვალე ნ. დ-ის მიერ ვალდებულების შეუსრულებლობიდან გამომდინარე, პალატის აზრით, მოთხოვნები უნდა განხილულიყო და შეფასებულიყო 24.10.12008 წლის ხელშეკრულებასთან მიმართებაში.

  #34287
  Edika
  Participant

  თუ ვადის და პირგასამტეხლოს გაზრდა არის სხვა გარიგება, მაშინ შემცირებაც ხომ სხვა გარიგებაა   და თუ სხვა გარიგებაა მაშინ ლოგიკურად გადაიპოთეკება არ იქნება საჭირო?

  #34290
  BLH
  Keymaster

  შემცირების დროს ვალდებულების რაღაც ნაწილის პატიების ვარიანტია, შეიძლება არ განიხილებოდეს, ორმხრივ გარიგებად.

  #34291
  Edika
  Participant

  დაუშვათ შემცირება ეხება არა ვალს, არამედ ვადას. ამ შემთხვევაში ახალი ხელშეკრულება გვაქვს?

Viewing 8 posts - 111 through 118 (of 118 total)
 • You must be logged in to reply to this topic.