Viewing 6 posts - 131 through 136 (of 136 total)
 • Author
  Posts
 • #1734
  Edika
  Participant

  მამობის დადგენა

  უზენაესის სასამართლოს გადაწყვეტილება N-ას-1008-944-2012

  სასამართლომ თქვა რომ 1190-ის მეოთხე ნაწილი არის ფაკულტატიური. ანუ თუ შეუძლებელია მესამე ნაწილით დადგენილი წესით მამობის დადგენა მეოთხე ნაწილი მხოლოდ ამ შემთხვევაში გამოიყენებაო.

  ახლა დაუშვათ მამა გარდაცვლილია დიდი ხნის. (50 წელი). შეიძლება თუ არა ამ შემთხვევაში 1190-ე მუხლის მეოთხე ნაწილით დადგენილი წესით მამობის დადგენა?

  (სუსგ.N-ას-720-682-2013) სააპელაციო სასამართლომ მიიჩნია რომ როცა შეუძლებელია 1190-ე მუხლის მესამე ნაწილით დადგენილი წესით მამობის დადგენა, უნდა იქნას გამოყენებული მეოთხე ნაწილიო.

  რამდენად ობიექტიური საფუძველია მეოთხე ნაწილით დადგენილი წესით მამობის დადგენის?

  #31608
  BLH
  Keymaster

  “მუხლი 1190. ერთმანეთთან დაუქორწინებელი მშობლებისგან შვილის წარმოშობის დადგენა

  (მე-3 ნაწილი)  ბავშვის მამობის დადგენის საკითხს სასამართლო წყვეტს ბიოლოგიური (გენეტიკური) ან ანთროპოლოგიური გამოკვლევის შედეგების (მტკიცებულებების) შესაბამისად, რომელიც შეეხება ბავშვის მამობის განსაზღვრის საკითხს.

  (მე-4 ნაწილი) თუ ამ მუხლის მე-3 ნაწილით გათვალისწინებული საფუძვლით ბავშვის მამობის დადგენა შეუძლებელია, სასამართლო მხედველობაში იღებს ბავშვის დედისა და მამობის დადგენის შესახებ განმცხადებელი პირის (განცხადებაში მითითებული პირის) ერთად ცხოვრებასა და საერთო მეურნეობის წარმოებას ბავშვის დაბადებამდე ან/და მათ მიერ ბავშვის ერთად აღზრდის ან/და რჩენის ფაქტებს, ანდა სხვადამამტკიცებელ საბუთებს ან/და გარემოებებს, რომლებიც სავსებით ადასტურებს განცხადებაში მითითებული პირის მიერ ბავშვის მამობის აღიარებას.”

  პრობლემას ვერ ვხედავ აქ.. თუ მე-3 ნაწილით ვერ ხერხდება მამობის დადგენა, მაშინ მე-4 ნაწილით უნდა მოხდეს.. ანუ მე-3 ნაწილით მამობის დადგენის შეუძლებლობა განაპირობებს მე-4 ნაწილით მამობის დადგენის შესაძლებლობას.

  #1798
  Edika
  Participant

  ანუ იმის თქმა მინდა 50 წლის უკან რომ გარდაიცვალა ეგ ნიშნავს იმას რომ მესამე ნაწილით დადგენილი წესით შეუძლებელია მამობის დადგენა?

  მაგალითად თუ არის ძვლები შემორჩენილი არ შეიძლება იქედან რამის გაგება? ან მინიმუმ რაიმე დასკვნა ხომ უნდა იყოს რომ ამ ძვლებიდან არ შეიძლება მამობის დადგენა?

  #1801

  ეგ უკვე ექსპერტიზის საკითხია, იურიდიული კატეგორია არ არის. იურიდიულად შეიძლება ითქვას, რომ თუ შეუძლებელია მე-3 ნაწილით დადგენა, მაშინ მე-4-თი უნდა დადგინდეს. დანარჩენი ექსპერტიზას და შემდეგ უკვე, მოსამართლის შინაგან რწმენაზეა დამოკიდებული.

  #1829
  Edika
  Participant

  მე დამაინტერესა უბრალოდ იმან რომ დაუშვათ თუ 50 წლის გარდაცვლილია მამა და არის შემორჩენილი სხეულია ნაწილები (ძვლები) რამდენად ობიექტურ საფუძვლად შეიძლება ეს მივიჩნიოთ 1190-ე მუხლის მესამე ნაწილით დადგენილი წესით მამობის დადგენის შეუძლებლობად.

  #32936
  Edika
  Participant

  მეუღლეთა საერთო ვალი და თანასაკუთრება

  (სუსგ. N-ას-156-581-06)

  სააპელაციო პალატამ დადგენილად ცნო, რომ „A”-ს მიერ სესხად აღებული 6500 აშშ დოლარი ოჯახის ინტერესებს ემსახურებოდა, მაგრამ ამის მიუხედავად აღსრულება მხოლოდ „A”-ძის წილზე მიაქცია და უგულებელყო მისი მეუღლის „B”-ს წილი.

  კასატორის მოსაზრებით სააპელაციო პალატამ არასწორად განმარტა სკ-ის 1169-ე და 1170-ე მუხლები. კასატორის მითითებით‚ მართალია‚ “A” და მისი მეუღლე „B”-ის კუთვნილი ბინა შეფასებულია 14000 აშშ დოლარად, ხოლო მხოლოდ „A”-ს წილი შეფასებულია 7000 დოლარად, მაგრამ ეს თანხა არ არის საკმარისი ორი კრედიტორის, „C”-სა (6500 აშშ დოლარის) და “D”-ს (5000 აშშ დოლარის), დასაკმაყოფილებლად, მაშინ როცა „D”-საც აქვს სააღსრულებლო ფურცელი წარდგენილი აღსასრულებლად.

  უზენაესი სასამართლოს გადაწყვეტილება:

  როგორც საქმის მასალებით ირკვევა, „A”-ს  „C”-ს სასარგებლოდ კანონიერ ძალაში შესული სასამართლო გადაწყვეტილებით დაეკისრა 6500 აშშ დოლარის ექვივალენტი ეროვნული ვალუტის გადახდა გადახდის დღისათვის არსებული კურსით.

  საკასაციო პალატა ყურადღებას ამახვილებს იმ გარემოებაზე, რომ სააპელაციო სასამართლომ ერთის მხრივ, ჩათვალა, რომ „A”-სთვის დაკისრებული თანხა არასწორად დაეკისრა „B”-ს, მაგრამ მეორეს მხრივ მიუთითა, რომ ეს თანხა მოხმარდა ოჯახის ინტერესებს.

  საკასაციო პალატა თვლის, რომ სააპელაციო სასამართლომ დადგენილ ფაქტობრივ გარემოებებს მისცა ურთიერთსაწინააღმდეგო სამართლებრივი შეფასება.

  მოცემულ შემთხვევაში სასამართლომ არასწორად განმარტა სკ-ის 1170-ე მუხლი. ამ მუხლის პირველი ნაწილის თანახმად‚ ერთ-ერთი მეუღლის ვალის დასაფარავად გადახდევინება შეიძლება მოხდეს მისი ქონებიდან ან/და თანასაკუთრებაში მისი წილიდან, რომელსაც იგი მიიღებდა ქონების გაყოფის შემთხვევაში. ამავე მუხლის მეორე ნაწილში კი მითითებულია, რომ აღნიშნული ვალების გამო მეუღლეთა საერთო ქონებიდან გადახდევინება შეიძლება მაშინ, თუ სასამართლო დაადგენს, რომ, რაც ვალდებულებით იყო მიღებული, გამოყენებულია მთელი ოჯახის საერთო ინტერესებისათვის.

  საკასაციო პალატას დაუსაბუთებლად მიაჩნია სააპელაციო სასამართლოს მოსაზრება იმის შესახებ, რომ მეუღლეებს შორის ქონება გაყოფილია და სადავო ბინის 1/2-ის მესაკუთრე არის „A”.  სკ-ის 963-ე მუხლის თანახმად‚ საზიარო უფლება უქმდება ნატურით გაყოფისას, თუ საზიარო საგანი შეიძლება გაიყოს ერთგვაროვან ნაწილებად ღირებულების შემცირების გარეშე, თანაბარი წილების განაწილება მონაწილეთა შორის ხდება კენჭისყრით. იმავე კოდექსის 964-ე მუხლით გათვალისწინებულია ასევე საზიარო უფლების გაუქმება საგნის გაყიდვით. საქმეში არ არის წარმოდგენილი ზემოაღნიშნული ნორმების შესაბამისად ქ.თბილისში … ¹48-ში მდებარე სადავო ბინაზე საერთო საკუთრების შეწყვეტის დამადასტურებელი მტკიცებულება.

  საკასაციო პალატა თვლის, რომ სააპელაციო სასამართლომ ისე ჩათვალა, რომ “A”-ს კუთვნილი 1/2-ის რეალიზება საკმარისი იქნება „C”-ს სასარგებლოდ დაკისრებული თანხის გადასახდელად და არ არსებობს „A”-ს წილზე გადახდევინების მიქცევის აუცილებლობა, რომ სპეციალისტის დასკვნის საფუძველზე არ გამოარკვია რამდენადაა შესაძლებელი რეალურად ქ.თბილისში, … ¹48-ში მდებარე ბინის 1/2-ის რეალიზაცია ისე, რომ მეორე მეუღლის წილმა არ დაკარგოს თავისი ღირებულება.

Viewing 6 posts - 131 through 136 (of 136 total)
 • You must be logged in to reply to this topic.