საბუღალტრო მომსახურება

საბუღალტრო მომსახურებასაბუღალტრო მომსახურება

საბუღალტრო მომსახურება კომპანია BLH-ის ერთ-ერთი მთავარი მიმართულებაა.

გამართული ბუღალტერია აბსოლუტურად ყველა ბიზნესის უპირველესი საჭიროებაა, მნიშვნელობა არ აქვს ეს არის მცირე მეწარმე თუ მსხვილი კორპორაცია.

სამწუხაროდ, საქართველოში საბუღალტრო მომსახურების საკმაოდ დაბალი სტანდარტია, კერძოდ მომსახურებას ახორციელებნ ისეთი ადამიანები, რომლებმაც ხშირად არ იციან ცალკეული ნიუანსები, რაც საბოლოო ჯამში აზარალებს ბიზნესს.

ჩვენ გთავაზობთ პროფესიონალურ საბუღალტრო მომსახურებას, რომელიც მოიცავს შემდეგ ელემენტებს:

 • სრული საბუღალტრო აუთსორსინგი მიმდინარე პერიოდზე;
 • ბუღალტერია დამწყები ბიზნესისთვის;
 • საბუღალტრო სტრატეგიის განსაზღვრა და ორგანიზება;
 • დეკლარაციების წარდგენა;
 • საგადასახადო ანგარიშგება;
 • საბუღალტრო დოკუმენტაციის შექმნა;
 • ინფორმაციის დამუშავება და წარდგენა, საგადასახადო და სხვა სახემწიფო ორგანობთან;
 • ფინანსური პოლიტიკის განსაზღვრა, პროგნოზირება და დაგემვა;
 • დებიტორულ და კრედიტორულ დავალიანებებზე ინფორმაციის მომზადება;
 • საგადასახადო ვალდებულებებისა და რისკების მონიტორინგი;
 • ფინანსური ანგარიშგებების მომზადება;
 • მიმდინრე მოთხოვნებისა და ვალდებულებების ანგარიშგება;
 • მარაგებისა და ფულადი ნაკადების მოძრაობის დაგეგმვა.