როგორ ხდება ბინიდან გამოსახლება?

moving_dayროგორ ხდება ბინიდან გამოსახლება?

წინამდებარე სტატია ეხება ისეთ შემთხვევას, როცა ხდება პირის(მესაკუთრის/მართლზომიერი მფლობელის) უძრავი ნივთის ხელყოფა ან მისი გამოყენების სხვაგვარად ხელშეშლა, ისეთი პირის მიერ, რომელსაც არ გააჩნია ამ უძრავი ნივთის მფლობელობის ან/და სარგებლობის უფლება და მესაკუთრეს სურს მისი გამოსახლება ან მისგან მომდინარე სხვაგვარი ხელშეშლის აღკვეთა.

მესაკუთრე უფლებამოსილია თავისი უფლების პრაქტიკული განხორციელება მოახდინოს ორი გზით:

1) პოლიციაში განცხადების შეტანის გზით.  (იხ.  დაწვრილებით)

2) სასამართლოში სარჩელის შეტანის გზით.  (იხ. დაწვრილებით)

Email
Phone
Messenger
Messenger
Phone
Email